REKLAM YASAĞI İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİLENDİRME
Tarih: 6.07.2017| Okunma Sayısı: 1129

Hukuk fakültesi mezunu, Avukatlık hukukuna, meslek kurallarına ve meslek ahlakına, bağlı olduğu ve uygun hareket ettiği müddetçe Avukattır. Avukatlık mesleği, onurla, şerefle ve itibarla yapılır. Avukatın reklamı ; işidir, vakarıdır ve ağırbaşlılığıdır. Avukat reklam yapmaz, yapamaz. Reklama ihtiyaç duyan kişi, Avukat değildir, olsa olsa tacirdir veya esnaftır. Reklam yapanların, gazeteler, tv'ler, radyolar, sosyal paylaşım siteleri ve internette, magazin dergi ve sitelerinde, yersiz, uygunsuz ve mantıksız olarak, kanuna, ahlaka ve yönetmeliğe aykırı olarak gezinen, görünen, program yapan, konuşan, röportaj yapan ve bunlardan medet umanların, sonu hüsrandır. İtibar, tanınmışlık ve iş kapasitesi ; Avukatın güvenilirlik, çalışkanlık ve mesleğine duyduğu saygıyla ilgilidir. Belirtilen aykırılıklara istinaden ve meslektaşlarımızın yoğun şikayetlerine binaen, yönetim kurulu kararıyla gönderdiğimiz ihtarname örnekleri aşağıdaki gibidir. Umarım sabrımız, nezaketimiz, mesleki duyarlılığımız ve aklımız daha fazla zorlanmaz. Gereğinin takdir ve ifası için, saygıdeğer tüm Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygı ve sevgilerimle.....
_____________________________
İHTARNAME
Sayın Av. ..... .....

“ 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

Madde 34 - (Değişik: 2/5/2001-4667/21 m.)
Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

REKLAM YASAĞI
Madde 55 - Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.
(Ek: 2/5/2001-4667/35 m.) Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da uygulanır.
(Ek: 2/5/2001-4667/35 m.) Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
BARO YÖNETİM KURULUNA KARŞI ÖZEL GÖREVLER
Madde 64 - Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat, bu kanunda gösterilen meslek sırrını saklama yükümlülüğüne aykırı düşmedikçe, Baro Başkanına veya Yönetim Kuruluna yahut bunlar tarafından görevlendirilen üyelerden birine bilgi vermek ve istek üzerine dosyaları göndermek, dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde Baro Başkanı, Yönetim Kurulu veya bu kurul üyelerinden birinin davetine uymak zorundadır.
(Değişik: 22/1/1986-3256/8 m.) Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymayan avukat hakkında, Baro Yönetim Kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası verebilir. Bu ceza her davet ve isteğe uymama halinde yeniden verilebilir. Ancak, gönderilen yazıda, davet ve isteğe uymama halinde para cezası verileceğinin belirtilmiş olması şarttır.
Bu para cezasına karşı, tebliğinden itibaren on beş gün içinde, Baro Disiplin Kuruluna itiraz olunabilir. Baro Disiplin Kurulunun kararı kesindir.
Yukarıdaki fıkralar gereğince hükmedilen para cezaları, bu kanunun disiplin cezalarına ilişkin hükümlerine göre tahsil edilir ve baroya irat yazılır.

TBB AVUKATLIK MESLEK KURALLARI
Madde 7 - Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her turlu gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.
a. Avukat, yalnız adres değişikliğini, reklam niteliğini taşımayacak bicimde, ilan yoluyla duyurabilir.
b. Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliği taşıyabilecek aşırılıkta olamaz.
c. Avukat, telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı büyüklükte harflere ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez.
d. Ortak büro kuran avukatlar, büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu olma niteliğini yitirmemesine dikkat ederler.

Madde 8 - Avukat kendine is sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.

TBB REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını, avukat stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Medya İlişkileri
Madde 8 - Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;
b. Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında “reklam niteliğinde” yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar,
c. Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar,
d. Avukat unvanı kullanarak yazılı, işitsel, görsel iletişim araçlarında ve internette yönetmen, düzenleyici, danışman ve sair sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da süresiz programlar hazırlayamaz, sunamaz, yönetemez, hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katılamazlar,
e. Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken, gerek yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar.
İnternet
Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir. (Değişik: RG 7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde tercih ettiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin
geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.
Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;
a. (Değişik: RG 7/9/2010-27695)5 Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi, baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmasını sağlar,
b. İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; “adı ve soyadı”, “avukatlık ortaklığı unvanı”, ”avukatlık bürosu unvanı”, “bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro” “avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak” dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz,
c. İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.
Yükümlülükler
Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamında olanlar ; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık
Madde 12 - (Değişik: RG 7/9/2010-27695)
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde, barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve resen disiplin soruşturması açılır. “ hükümlerine amirdir.

Bir süreden beridir, Kayseri Barosuna kayıtlı avukatlar, adliye ve Kayseri kamuoyu nezdinde, hakkınızda yoğun şikayet ve sızlanmaların olduğu görülmüş, onlarca avukat fiil ve eylemlerinizden şikayetçi olmuştur. Yönetim Kurulumuzca yapılan araştırma ve tespitler ile hakkınızda yapılan şikayetlere istinaden aşağıdaki aykırılıklar görülmüş ve tespit edilmiştir.

1-Google arama motorunda yapılan aramalarda, Kayseri En İyi Avukat, Kayseri Avukat, Kayseri Boşanma, Kayseri Ceza, Kayseri’ nin En İyi Avukatı, gibi ifadeler yazıldığında Av. **** ve / veya Av. ***** veya Kayseri **** Avukatlık Bürosu WEB sitesi çıkacak şekilde internet ortamında reklam verdiğiniz, internet ortamında Google arama motorlarında en başta ve en üstte çıkmak için paralar yatırarak tıklanmayı sağladığınız, yatırılan para karşılığında üste çıkma, paralı üste çıkma sebebiyle ve tıklanma nedeniyle yine üste çıktığınız, bu durumun kanuna, hukuka ve ahlaka aykırı olduğu, haksız rekabete yol açtığı, paralı reklam olduğu, siteler ve sosyal paylaşım hesapları ara yüzlerine, gizli kelimeler koyarak, paralı öne çıkarma yapmakla, tüm reklam yasaği mevzuatını ihlal ettiginiz,

2-kayserinineniyiavukati.yolasite.com. ve kayseribarosueniyibosanmaavukati. yolasite.com adresinde tamamen kanuna, hukuka, meslek ahlakına ve kurallarına aykırı olarak lehinize, diğer avukatlar aleyhine iddia, beyan, yönlendirme ve tanımlamalar yapıldığı, çalışmalarınızı övdüğünüz/övdürdüğünüz, salt ün kazanmaya yönelik açıklamalar yaptığınız/yaptırdığınız,

3-kadınlarkulubu.com forum sitesinde sahte nicknameler kullanılarak/kullandırılarak şahsınızın ve büronuzun lehine ve yararına yanıltıcı, aldatıcı, kanuna, hukuka ve ahlaka aykırı, hayatın olağan ve objektif akışına ters, reklam, tanıtım ve beyanlarda bulunulduğu, lehinize övgü dolu sözler yazdırıldığı/yazdırttığınız, internette avukat arayan yada soran kişileri bu şekilde yanlış, hileli ve yönlendirmeli gerçek dışı sorular, cevaplar, sözde tavsiyelerle aldatıldığı ve kandırıldığı, bütün bunların Avukatlık Hukukuna, kanununa, meslek kurallarına, reklam yasağı yönetmeliğine aykırı olduğu,

4-Sosyal Medya alanı olan Facebook üzerinde, kendi ad ve soyadınızla olan facebook hesabınızın haricinde ‘ ****** Hukuk Bürosu ’ ismiyle 2. bir facebook hesabınızın daha bulunduğu, bu hesapta Facebook kullanıcılarının tamamında ya da Kayseri konumunda hesap açan kullanıcılarda görünecek şekilde ‘SPONSORLU’ ücretli reklamlar verdiğiniz, verilen reklamlarda ‘******* Hukuk Bürosu tarafından kazanılan dava ile bu davalara ilişkin kararlara yer verildiği, kartvizit görüntülerinin, fotoğraflarınızın ve iletişim bilgilerinizin paylaşıldığı, açıkça haksız rekabet yapıldığı, yanıltıcı ve aldatıcı bilgi paylaşımlarında bulunulduğu, kanuna, hukuka, ahlaka ve Meslek onuruna bu durumun açıkça aykırı olduğu, bu suretle avukatlık mesleği ve avukat meslektaşlarınız aleyhine haksız ve hukuksuz eylem ve fiillerde bulunduğunuz tespit edilmiştir.

5- *******@hotmail.com isimli internet sitesi açtığınız, sözde sitenin kuruluş aşamasında olduğu, bahsi geçen yerde tamamen yanıltıcı, aldatıcı bilgiler verildiği, sitenin mevzuata aykırı olduğu, referanslar adı altında müvekkil isimleri verildiği, bu eylemlerin tamamının Avukatlık Kanununa ve ahlakına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

6-Sosyal medya alanları olan ınstagram ve facebook ta ......Hukuk Bürosu adı altında Av. ........... olarak hesap açtığınız, açılan bu hesaplarda ınstagram/facebook kullanıcılarının tamamında yada Kayseri konumunda hesap açan kullanıcılarda görünecek şekilde sponsorlu reklam verdiğiniz, bu suretle haksız rekabete yol açtığınız, kanuna, hukuka ve ahlaka aykırı şekilde paylaşım ve açıklamalarda bulunduğunuz,
7-Özellikle ‘….. expertis ücreti, ipotek bedeli, dosya masrafı, kart aidatı, kredi çekerken bankalar tarafından alınan masraflarını ücretsiz olarak geri alabiliyoruz, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve hemşirelik bölümünde okuyan ve üniversiteside staj yaptığı halde ücret alamayan arkadaşlar, 2011 den itibaren staj yaptığınız her ay için 350 – 400 TL. ( ASGARİ ÜCRETİN %30 u) bu ücretleri dava ile alabilmek mümkün, bu konuda birçok emsal karar var artık, HEMDE DAVA AÇARKEN HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN.......’ gibi staj ücretlerinin geri alınmasına yönelik oldukça ayrıntılı paylaşımlarda bulunulduğu, iletişim bilgileri verildiği, ücretsiz iş takibi yapıldığının açıkça yazıldığı, kartvizit görüntüleri ve iletişim bilgilerinin paylaşıldığı, bu suretle alenen ve açıkça haksız rekabette bulunulduğu, kanuna, hukuka ve ahlaka aykırı fiil ve eylemlerde bulunulduğu, buna yönelik vatandaşlarla açıkça iletişime geçildiği, bu durumun aynı zamanda dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceği,
8-Tek başınıza çalışan avukat olduğunuz halde alenen ve açıkça hukuk bürosu ünvanı kullandığınız, hukuk bürosu adıyla ınstagram ve facebook sayfası açmanız, bunu sponsorlu yapmanız, bütün bu suretlerle ve yaptığınız paylaşımlarla, salt ün kazanmaya yönelik eylem ve işlemlerde bulunduğunuz, ünvan, logo ve şekil kullanımlarınızın tamamen kanuna ve hukuka aykırı olduğu, bu suretlerle tüm avukatlar nezdinde ciddi huzursuzluk ve şikayetlere yol açtığınız, eylemlerinizle kamuoyu ve diğer avukatlar nezdinde meslek ahlakına ve kurallarına yönelik saygı ve güveni zedelediğiniz, diğer genç avukatları da reklam yasağı kurallarına aykırılığı özendirdiğiniz tespit edilmiş olup, bütün bu hususlar ayrı ayrı ve açıkça kanuna, hukuka, ahlaka, meslek kurallarına ve reklam yasağına aykırıdır.

Amir hükümlerde belirtilen aykırılıkları bundan böyle hiçbir şekilde işlememeniz, tüm aykırılıkları iş bu uyarı yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde gidermeniz, konuyla ilgili olarak Baro Başkanlığına yazılı bilgi vermeniz, aksi takdirde hakkınızda re’sen soruşturma açılacağı hususlarını yazılı olarak bildiriyoruz. Aykırılıkların giderilmemesi halinde, tespit edilen her bir aykırı fiil için, ayrı ayrı disiplin soruşturması başlatılacaktır. İş bu uyarı / ihtar yazısı, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 12. maddesine istinaden, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Başkanlığının 31.05.2017 tarih ve 2017/494 sayılı kararına göre düzenlenmiştir. Bütün bu hususlara istinaden :

1) İhtara konu aykırılıkları gidermeniz için işbu uyarı yazısının gönderilmesine,
2) İhtarın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belirtilen tüm aykırılıkları gidermeniz, bahsi geçen facebook, instegram vb. sosyal paylaşim hesaplarinı ve internet sitesini kapatmanız,
3) Verilen 15 günlük süre içerisinde yapılan bu düzenleme ve işlemlerle ilgili olarak, Baro Başkanlığımıza yazılı bilgi vermeniz,
4) Ayrıca yaptığınız iş ve eylemi açıklamanız, izah etmeniz, nasıl ve niye yaptığınız hususunda açıklamada bulunmanız, konu hakkında ki düşüncelerinizi bildirmeniz hususunda Baro Başkanlığımıza yazılı bilgi vermeniz,
5) Uyarı yazısı gereği, kapatmalar yapılarak, aykırılıklar giderildiği takdirde süre bitiminde, yapılan eylem, fiil, davranış ve hareketlerin Reklam Yasağı Yönetmeliği ile ilgili kısımlarına istinaden açılan disiplin soruşturması ile ilgili olarak disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığına dair karar verileceği,
6) Uyarı yazısına rağmen, kapatmalar yapılmadığı ve aykırılıklar giderilmediği ve belirtilen hususlarda yazılı bilgi vermediğiniz takdirde, Reklam Yasağı Yönetmeliğine aykırı eylem, fiil ve davranışlarınız nedenleriyle ilgili olarak, suç ve aykırılık teşkil eden her işlem ve eyleminizle ilgili olarak, hakkınızda ayrı ayrı disiplin soruşturması açılacağı hususları ihtar, uyarı ve tebliğ olunur.
Avukat Cavit DURSUN
Kayseri Baro Başkanı

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2018><<
Haziran 2018
 PSÇPCCP
2228293031123
2345678910
2411121314151617
2518192021222324
262526272829301
272345678

19.06.2018
AV. CAVİT DURSUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.