2017 / 10938 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

BİLGİLENDİRME NOTU ;
14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 2017 / 10938 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte, değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile, yönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine "pasaport" ibaresinden sonra gelmek üzere "( ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri )" ibaresi eklenmiştir.
Bu duruma göre, Avukatlık kimlik kartları, artık tartışmasız olarak, Bankalar ve diğer ilgili kuruluşlarca, bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak tanınacak ve işlem yapılacaktır.

Gerçek kişilerde kimlik tespiti

MADDE 6- (1) Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve mesleğine ilişkin bilgiler alınır.
(2) İlgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu;
a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ( ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri )
Meslektaşlarımıza duyurulur.
Av. Cavit Dursun
Kayseri Barosu Baskanı