TBB Geri Alma Yönergesi
CMK GEREĞİNCE YAPILAN HUKUKİ YARDIMA İLİŞKİN ÖDENEN AVUKATLIK ÜCRETİ VE DİĞER GİDERLERİN GERİ ALINMASINA AİT YÖNERGE 
(GERİ ALMA YÖNERGESİ) 

Amaç 

Madde 1-
Bu yönergenin amacı Barolarca müdafii ve vekil olarak atanan avukatlara ödenen ücret ve görevin ifası için yapılan harcamaların geri alınmasıdır. 
Kapsam 
 
Madde 2 -
 
Bu yönergenin kapsamı Barolarca müdafii ve vekil olarak atanan avukatlara ödenen ücret ve görevin ifası için yapılan harcamaların geri alınmasına yönelik usul ve esasları kapsar 

Dayanak                                                                                                                      

Madde 3 -
 
Bu yönerge CMK Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hakkında 5320 sayılı Kanunun13.maddesinin 1. fıkrası ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110.maddesinin TürkiyeBarolar Birliğine yüklediği görev ve yetkiye dayanarak çıkartılmaktadır. 

Geri Alma                                                                                   

Madde 4 -
 
Türkiye Barolar Birliği CMK  gereğince  yapılan  hukuki   yardımlara  ilişkin
ödemeleri tahsil etmek amacıyla kendisi takip yapabileceği gibi, kendilerince uygun görülmesi halinde barolara veya vekalet verilecek avukatlara da yaptırabilir. Bu konudaTürkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Geri Almanın Esasları                                                                                          
 
Madde 5-
 
Yargılama giderleri ile mahkum olan sanıklardan müdafii ve vekile ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara 4.madde hükümlerine göre rücu edilebilir. 
 
Madde 6 -
 
Baroca görevlendirilen  avukat ileride geri almanın sağlanabilmesini  teminen ilişikte yer alan formu doldurur. Formun eksiksiz doldurulması avukat ücretinin ödenme koşuludur. 
 
Madde 7-
 
Sanıklar hakkında icra takibine girişilmeden önce, ödemeleri gereken avukat ücreti ve yapılan masraf kendilerine tebliğ edilir ve onbeş gün içinde belirtilen miktarı ödemeleri istenir.
 
Belirtilen süre içinde ödemede bulunmayan ya da muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi, sosyal güvenlik kurumlarından alacakları iştirakçi olmadıklarını gösterir belge ve belediye emlak dairelerinden alınacak emlak vergisi mükellefi olmadıklarını gösterir belge ve defterdarlıklardan alacakları gelir vergisi mükellefi olmadıklarını gösterir belge gibi belgelerle ödeme gücü olmadığını kanıtlayamayan sanıklar hakkında icra takibine girişilir. 
 
Madde 8-
 
Geri almaya ilişkin takip ve işlemler sonunda tahsil edilen miktar Türkiye Barolar Birliği’nin CMK hesabına gönderilir.