CMK YÖNERGESİ
Tarih: 1.06.2023| Okunma Sayısı: 4537

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Baroların Avukatlık Kanunu’nun 79. ve 95. maddeleri ile üstlendikleri “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince müdafi ve vekil görevlendirilmelerine ilişkin temel esasların belirlenmesi, görev alan Kayseri Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması, görevlendirmelere ilişkin ücretlerin ve giderlerin şeffaf olarak ödenmesinin denetlenmesi, eğitim seminerlerinin ve sertifika programlarının düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması ile bu kurulların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönerge; CMK Komisyonunun, CMK Merkezinin, ilçelerde görevlendirilecek ilçe CMK temsilcilerinin çalışma şeklini, görev ve yetkilerini, CMK uygulamasında müdafii ve vekil olarak görevlendirilecek avukatların; saptanmasını, çalışma şeklini, yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Yetki

MADDE 3:(1) 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 150, 234 ve 239. maddeleri uyarınca ve bu maddelere istinaden çıkartılan 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Zorunlu Müdafi” görevlendirme yetkisi münhasıran Baroya aittir.

(2) Baro, bu yetkisini; Kayseri il sınırları içinde kısa adı OCAS olarak adlandırılan bilgisayar otomasyon yazılımı ile kullanır.

Tanımlar

MADDE 4: (1) Bu Yönergede yer alan;

 1. Baro                                       : Kayseri Barosunu,
 2. Baro Yönetim Kurulu : Kayseri Barosu Yönetim Kurulu’nu,
 3. Komisyon                               : Kayseri Barosu CMK Komisyonunu,
 4. CMK Komisyonu Divanı       : Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyesi ve CMK Komisyonu üyeleri tarafından seçilen başkan, başkan yardımcısı, genel sekreterden oluşan kurulu,
 5. Üye                                         : CMK Komisyonu Üyelerini,
 6. OCAS                                     : Otomatik CMK Atama Sistemini,
 7. Görevli Avukat                      : Bu Yönerge Çerçevesinde Kayseri Barosu CMK Sistemine Katılmış Müdafi Ya Da Vekil Olarak Görev Alan Avukatları,
 8. Müdafii                                  : Bu Yönerge Gereği Şüpheli/Sanık Avukatı Olarak Görev Alan Avukatı,
 9. Vekil                                       : Bu Yönerge Gereği Mağdur/Müşteki/Katılan Avukatı Olarak Görev Alan Avukatı,
 10. İlçe Baro Temsilcileri : Avukatlık Kanunu’nun 95/19 Maddesi Gereğince Görevlendirilmiş Bulunan Temsilcileri,
 11. Görev Puanı                           : Yapılan Her Görevlendirme Başına Sistemden Alınan Puanı,
 12. Ortalama Puan                      : Soruşturma Ve Kovuşturma Evreleri İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere CMK Gereği Yapılan Görevlendirmelere İlişkin Toplam Puanın Sisteme Katılmış Görevli Avukat Sayısına Bölünmesi Suretiyle Oluşan Puanı,
 13. Bölünen Puan             : soruşturma aşamasının tamamının tek bir avukat tarafından yürütülmediği durumlarda dosya kapsamında görevlendirilen avukat sayısınca görev puanının bölünmesi sonucu alınan puanı,
 14. Soruşturma                            : Kanuna Göre Yetkili Mercilerce Suç Şüphesinin Öğrenilmesinden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin Kabulüne Kadar Geçen Evreyi,
 15. Kovuşturma                           : İddianamenin Kabulüyle Başlayıp, Hükmün Kesinleşmesine Kadar Geçen Evreyi,
 16. Ücret                                      : Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Baro Tarafından Görevlendirilen Müdafi veya Vekile Tarife Gereğince Ödenecek Meblâğı,
 17. Masraf                        : Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Mutat Ve Mutat Dışı Olan Taşıta Göre Gerçek Masraf Üzerinden Yapılan Zorunlu Yol Giderlerini,
 18. Tarife                                     : Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Baro Tarafından Görevlendirilen Müdafi veya Vekile Ödenecek Meblâğı Belirten Tarifeyi,
 19. Yönetmelik                             : 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği, İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Alt Kurullar ve İlçe Temsilcisi

Alt Kurullar

I.CMK Komisyonu

1. Teşkili

MADDE 5: (1) Baro Yönetim Kurulu, Seçimli Baro Genel Kurulu’ndan sonra en geç bir ay içerisinde CMK Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesini seçer ve CMK Komisyonu’na üyelik için Baroya dilekçe ile başvurulabileceğine ilişkin duyuru kararı alır. Komisyona başvuru için ilan tarihinden itibaren 15(on beş) gün süre tanınır.

(2) CMK Komisyonu, CMK komisyonundan sorumlu yönetim kurulu üyesi ile komisyona üye olmak üzere ilan edilecek tarih aralığında yazılı başvuru ile Baroya müracaat eden avukatlar tarafından oluşturulur. Komisyonun ve organlarının görev süresi bir sonraki seçimli baro genel kurul sonrası yeni kurulacak komisyonun ilk toplantı tarihine kadardır.

(3) CMK komisyonu üyeleri, sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından komisyona başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 15(on beş) gün içerisinde ilk toplantıya çağrılır.

2. Toplantı ve karar alma usulü

MADDE 6: (1) CMK Komisyonu, en geç ayda bir toplanır. Gerekli görülen hallerde Baro Yönetim Kurulunun, komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesinin ya da komisyon üye tamsayısının ¼ çoğunluğunun istemi ile komisyon üyeleri olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

(2) Mazeret olmadan; her ay düzenlenen olağan toplantılardan birbirini takip eden üç olağan toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayan üyenin üyeliği CMK komisyon başkanının teklifi ve CMK Komisyonun kararı ile sona erer. Bu karara karşı 15(on beş) gün içinde Baro Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. Baro Yönetim Kurulu kararı kesindir.

3. Görev ve yetkileri

MADDE 7: (1) CMK Komisyonu, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, meslek kuralları ve etiğine, kurulun yerleşmiş kararlarına ve ceza yargılamasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun, adaletli ve insan haklarına saygılı, ilke ve yöntemlerini belirler ve ortak uygulamayı sağlar.

(2) Birinci fıkrada sayılan haller dışında komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Müdafii ve vekil görevlendirme istemlerinin, zorunlu müdafilik sistemine kayıtlı olan avukatlar arasında dağılımını sağlamak,
 2. CMK zorunlu müdafilik ve vekillik faaliyetlerinin, aksamadan ve ilgili tüm yasal
  düzenlemelere uygun yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
 3. Baro Yönetim Kurulu ile ceza yargılamasının tüm birimleri arasında bilgi
  alışverişlerini sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek için önerilerde bulunmak ve komisyonun kendi kararlarına uygun uygulama birliğini sağlamak,
 4. OCAS sistemi ve CMK zorunlu müdafilik nöbet listesine
  kayıtlı avukatların karşılaştığı aksaklıkları gidermek için çalışmalar yapmak,
 5. Elektronik ortamda yürütülen nöbet uygulamalarını; mevzuat değişiklikleri, ilçelerde görev yapan avukat sayıları, sistemde yaşanan aksaklıklar ve diğer gereklere göre düzenlemek adına Baro yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
 6. Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek için Baro Yönetim Kurulu’na öneri sunup, talepte bulunmak,
 7. Baro Yönetim Kurulunca CMK zorunlu müdafilik hizmetlerine ilişkin verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 8. İlçe CMK temsilcisinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
 9. Gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak.

II. CMK Komisyonu Divanı

 1. Teşkili

MADDE 8: (1) CMK Komisyonu Divanı; komisyondan sorumlu Baro Yönetim kurulu üyesi, komisyon başkanı, komisyon başkan yardımcısı ve komisyon genel sekreterinden oluşur.

(2) Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı halinde ilk toplantıda aksi takdirde çoğunluk şartı aranmaksızın 15(on beş) gün içerisinde yapılacak olan ikinci toplantıda, komisyon içerisinden 5(beş) yılın üzeri kıdeme sahip olan ve Avukatlık Kanunu’nun 135. maddesinde belirtilen disiplin cezalarından uyarma cezası dışında kesinleşmiş cezası olmayan, üyelerden bir başkan ve bir başkan yardımcısı, kıdem şartı aranmaksızın üyelerden birini de genel sekreter olarak seçer.

(3) Komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi; komisyon faaliyetlerinin yasal mevzuata uygunluğunu denetler, komisyon ile Baro Yönetim Kurulu arasında bilgi alışverişini sağlar, Baro Yönetim Kurulunun taleplerini ve kararlarını komisyona, komisyonun taleplerini ve kararlarını da Baro Yönetim Kuruluna iletir.

2. Toplantı ve karar alma usulü

MADDE 9: (1) Komisyon toplantılarını komisyon başkanı yönetir, komisyon başkanının katılamadığı toplantıları başkan yardımcısı yönetir.

(2) Genel sekreter, toplantı tutanaklarını tutar, ayrıca komisyon divanınca belirlenen toplantı gündemini ilan eder.

3. Görev ve yetkileri

Madde 10:(1) Divanın görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Komisyonun düzenli işleyişini sağlamak, toplantı gündemini belirlemek, faaliyet takvimini düzenlemek,
 2. Baro yönetim kuruluna komisyonun faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermek, talepleri iletmek ve Baro Yönetim Kurulunun talebi halinde yönetim kurulu toplantısına katılmak,
 3. Zorunlu müdafilik görevinin icrası kapsamında gerekli görülen hallerde ve sorumlu yönetim kurulu üyesinin bilgisi dahilinde, ilgili kurumlarla iletişim sağlamak ve CMK Komisyonunu temsil etmek,
 4. CMK yasal düzenlemelerine aykırı davranışta bulunan, sistemi aksatan müdafii vevekiller hakkında Baro Yönetim Kurulu’na derhal bilgi vermek,
 5. CMK uygulamaları ile ilgili olarak CMK Merkezine verilen; itiraz, görev iadesi, bilgilendirme, 02.03.2007 tarihli yönetmelikte belirtilen görevden çekilme halleri dışında kalan istifa ile görevden çekilme dilekçelerini ve diğer tüm talep dilekçelerini sorumlu yönetim kurulu üyesinin katılımı ile incelemek ve karara bağlamak.

(2) Komisyon Divanı, yazılı olarak verilen dilekçeleri ilk toplantıyı izleyen 15(on beş) gün içerisinde karara bağlar. Komisyon Divanı tarafından verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar Kayseri Barosu Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

III. CMK Merkezi

1. Teşkili

MADDE 11:(1) CMK Merkezi, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen yeteri kadar baro personelinden oluşur. Ancak gerekli görülmesi halinde, Komisyonun talebi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından, Kayseri Barosu’na kayıtlı avukatlar arasından seçilecek yeteri kadar avukat gönüllülük esasıyla hizmet vermek üzere CMK Merkezi sorumlusu sıfatıyla görevlendirilebilir.

2. Görevleri   

MADDE 12: (1) CMK Merkezinin görevleri şunlardır:

 1. CMK uygulamalarında müdafii, vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvuru kayıtlarını yaparak CMK Komisyonu’nun değerlendirmesine sunmak,
 2. CMK müdafii, vekil listesine kayıt başvurusu kabul edilen avukatlar hakkında, CMK müdafii, vekil avukat sicili tutmak, bu sicile göre görevlendirme, istifa, uyarı, geçici çıkarma, sürekli çıkarma ve diğer yazışmalara ilişkin kayıtlar tutmak, bu yazışmaları CMK Komisyon Divanı’na sunmak,
 3. Baro tarafından kullanılmakta olan otomatik görevlendirme bilgisayar yazılımının çalışmadığı durumlarda, CMK uyarınca barolara verilmiş müdafii, vekil atama görevini, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu adına ve CMK Komisyonu kararları doğrultusunda, yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirmek,
 4. Müdafii, vekil avukat talep eden kolluk birimlerine, savcılık, hakimlik ve mahkemelere, yapılacak işin kapsamına, görev ve kişi sayısına göre menfaat çatışması durumlarını gözeterek, CMK müdafii ve vekil listesindeki avukatlar arasında kendi içinde dengeli ve adil bir görev dağılımını sağlamak üzere alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve uygulama prensiplerinin oluşturulması için CMK Komisyonu’na görüş sunmak,
 5. Müdafii ve vekil ücret talep formlarını ve eklerini inceleyip, tespit ettiği aksaklıkları ilgililerine bildirmek,
 6. Kolluk kuvvetleri, savcılık, mahkemeler ile bunların yazı işlerinden, ayrıca müdafii, vekil avukatlardan kaynaklanan sorunları CMK Komisyonu’na iletmek,
 7. Bilgisayar yazılımının çalışmadığı veya teknik aksaklık nedeniyle atama yapılamadığı durumlarda ilgili hususu tutanak altına almak,
 8. Bilgisayar yazılımının çalışmadığı durumlarda gelen görevlendirme talebini; CMK Komisyonu Divan üyelerinden birine, bu kişilere derhal ulaşılamaması halinde Baro Başkanı’na ileterek görevlendirme yapılmasını sağlamak, yapılan görevlendirmeyi CMK müdafii ve vekillere usulüne uygun olarak tebliğ etmek,
 9. CMK Komisyonu tarafından düzenlenecek; sertifika programları, meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesi ve organizasyonunda CMK Komisyonu’na yardımcı olmak,
 10. Baro Yönetim Kurulu veya CMK Komisyonu tarafından CMK Uygulamaları ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak,
 11. CMK uygulamaları ile ilgili olarak CMK Merkezine verilen; itiraz, görev iadesi, bilgilendirme, 02.03.2007 tarihli yönetmelikte belirtilen görevden çekilme halleri dışında kalan istifa ile görevden çekilme dilekçelerini ve diğer tüm talep dilekçelerini Komisyon adına kabul etmek ve bu dilekçelere ilişkin CMK Komisyonu tarafından alınan kararları ilgilisine tebliğ etmek.

İlçe CMK Temsilcisi

            I. Temsilcinin Belirlenmesi

MADDE 13: (1) Baro Yönetim Kurulu, Kayseri iline bağlı OCAS doğrultusunda merkezi atamaya dâhil edilmeyen ilçelerde ilçe CMK temsilcisi belirlemek adına ilçe avukatlarıyla iletişime geçer ve gönüllü olanlar arasından bir ilçe temsilcisi belirler. Gönüllü ilçe CMK temsilcisi olmaması halinde; Baro Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

II. Görevleri

MADDE 14: (1) İlçe CMK temsilcisi; ilçelerde görev yapan müdafii ve vekil avukatların sorunlarının çözülmesini sağlar, komisyon adına ilçede bulunan kolluk birimleri ve adli makamlarla iletişim kurar, merkezle kurulacak ilişkileri düzenlemek amacıyla gerekli organizasyonu sağlar ve bu durumlarda derhal CMK Komisyon Divanı üyelerine bilgi verir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdafi ve Vekillere İlişkin Hükümler

Görevlendirme

I. Genel Esaslar

MADDE 15:(1) Zorunlu haller dışında görevlendirmeler yalnızca Kayseri Barosu Yönetim Kurulu’nun 06.11.2009 tarihli kararına istinaden OCAS isimli yazılım programı üzerinden yapılır.

(2) OCAS üzerinden atama yapılamayan zorunlu durumlarda, görevlendirmeler puan listesinin görülebildiği hallerde ilgili husus tutanak altına alınarak liste sırasına uygun biçimde yapılır. Puan listesinin tespiti mümkün değil ise; CMK Merkezi’nde görevli olan personel kendisine gelen görevlendirme talebini, CMK Komisyonu Divan üyelerinden birine iletir ve gönüllü görevlendirme yapılmasını sağlar.  Bu kişilere derhal ulaşılamaması halinde Baro Başkanı tarafından gönüllü görevlendirme yapılması sağlanır.  Bu durumda yapılan görevlendirme derhal CMK Komisyonu’na bildirilir.

(3) Görevlendirmeler; CMK Müdafii ve Vekilleri Listesi’ne yukarıda işaret edilen kurallara uygun olarak katılmış bulunan görevli avukatlar arasından puan sırasına göre yapılır. Görevli avukatların puanları; kabul ettikleri görevlerden aldıkları görev kabul puanları ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları görev ret puanları toplamından oluşur.

(4) Görevlendirilen avukatlar, haklı veya yasal neden olmadıkça görevi bırakamaz.

(5) Bünyan, Develi, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız, Tomarza ilçelerinde, avukat talepleri o ilçeye ait görevlendirme listesinden karşılanır. Görevlendirme listeleri oluşturulurken büro adresleri baz alınır. Hizmetin aksamamasına yönelik tüm tedbirler CMK Komisyonu tarafından alınır.

(6) Görevlendirme; soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı yapılır ve Yönetmelik uyarınca ayrı ücret ödenir.

(7) OCAS programı kapsamında ceza puanı uygulanan hallere ilişkin esaslar saklıdır. Bu kapsamda sistem tarafından aranıldığında, telefonun kapalı ya da meşgul olması veyahut aramaya cevap verilmemesi halinde sistem periyodik olarak 3 (üç) defa arama yapmaktadır. Belirtilen bu sebeplerden dolayı görevin kabul edilmemesi halinde o görev kabul edilmiş gibi tek katı ceza puanı alınır.

(8) Sistem tarafından aranıldığında görevi kabul etmek için “1” tuşuna, reddedilmesi halinde “2” tuşuna basılır. “2” tuşuna basılarak görev reddedildiği takdirde sistem tarafından “tek katı ceza puanı” verilir.

(9) Sistem tarafından aranıldığında görevin kabul edilmesi halinde göreve intikal süresi olan 45 (kırk beş) dakika içerisinde görev yerinde olunmadığı takdirde ilgili kurumun görevi iptal etme yetkisi bulunmaktadır. Bu halde ise “üç katı ceza puanı” verilir.

(10) Sistem tarafından aranılıp görev kabul edildikten sonra görevin iade edilmesi gerekir ise sistemin aradığı numarayı arayarak görev telesekreterin yönlendirmesi ile iade edilebilir. Bu durumda sıradaki görevli avukatı görevlendirecek olup iade eden avukata “üç katı ceza puanı” verilir.

II. Görevlendirmenin kapsamı

MADDE 16: (1) Soruşturma aşamasında görevlendirme, iddianamenin kabul edilmesine veya kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesine; kovuşturma aşamasında ise kararın kesinleşmesine kadar devam eder.

III. Soruşturma evresinde ilk müdafii veya vekilin görevlendirilmesi

MADDE 17: (1) Soruşturma evresi boyunca her yeni aşamada, görevlendirmesi yapılan ilk müdafii veya vekilin ilgili aşamaya katılımı sağlanır.

IV. Soruşturma evresinde ortak yetki ve tevkil

MADDE 18: (1) Soruşturma evresindeki görevlendirmelerde ortak yetki verilemez ve tevkil yetkisi kullanılamaz. Ancak görevlendirme tarihi ile ifade ya da sorgu tarihi arasındaki görev süresi 3 (üç) günü aşıyor ise yetki belgesi ile görev paylaşımı mümkündür.

(2) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca soruşturma aşamasında yapılacak tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmaları, keşif, inceleme ya da ek ifade işlemleri için de görevlendirilen avukatların tevkil yetkisi kullanma hakları saklıdır.

V. Kovuşturma evresinde ortak yetki

MADDE 19: (1) Kovuşturma safhasındaki görevlendirmelerde ortak yetki kullanılamaz.

(2) Görevli avukatın geçerli bir nedenle duruşmaya katılamayacak olması durumunda geçici olmak kaydı ile yetki belgesi verilerek başkaca bir avukatın duruşmayı takip etmesi ve yargılamanın aksamaması sağlanabilir. Bu şekilde yetki belgesi ile görevlendirilecek avukata ayrıca ücret ödenmez.

VI. Puan

MADDE 20: (1) Görevlendirme listelerine yeni eklenenler ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen; nakil, sistemden kendi isteğiyle ayrılma, Avukatlık Kanunu uyarınca baro listesinden silinme, bu yönetmelik hükümleri uyarınca görevlendirme listesinden çıkarma hükümleri vb. nedenlerle listeden çıkmalarının ardından yeniden listeye dahil edilecek olanlar listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Bölge değişikliği yapanlardan aynı bölgeye geri dönenler yine listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Hastalık sebebiyle sistemden yahut barodan kaydını silen avukatlar bu durumu belgelendirmek kaydıyla eski puanları ile sisteme dahil edilirler.

(2) Saat 08.00 ile 20.00 arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri gündüz görevi, 20.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri ise gece görevidir. Gündüz görev kabul puanları ile gündüz görev ret ve gece görev ret puanları, görev için CMK ücret tarifesinde belirlenmiş olan tarife rakamının 1/10’idir.

(3) Soruşturma aşamasında Cumartesi ve Pazar günlerinde, ulusal bayram ve genel tatillerde, idari tatillerde ve gece görevlendirmelerinde gündüz görevlendirme puanının yarısı kadar puan verilir. Yarı puan uygulanan belirtilen bu günlerdeki gece görevlendirmeleri için ise çeyrek puan verilir.

(4) Görevli avukat; görevlendirildiği şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, katılanların her biri için ayrı ayrı görev puanı alır.

(5) İlgili 02.03.2007 tarihli yönetmelik gereği ücretin yarısının ödendiği durumlarda, görev puanı da bu göreve verilecek puanın yarısı kadar olacaktır.

VII. Bekleme süresi

MADDE 21: (1) Görevli avukat aldığı görevlendirmelerden sonra 1 (bir) saat boyunca beklemede kalır, tekrar görev alamaz.

(2) Eğer sistemde göreve hazır avukat bulunmuyorsa, bekleme süresi içinde olan avukat sistem tarafından görevlendirilir.

VIII. Otomatik Görevlendirilme

MADDE 22: Soruşturma aşamasında görevlendirilen aynı avukat, şüpheli, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar görenin aynı birimde aynı anda soruşturulan birden fazla dosyası bulunması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından OCAS’a tek girişle en fazla 5 (beş) dosya için otomatik olarak görevlendirme yapılır. Dosya sayısının 5 (beş) i geçmesi halinde beşinci dosyadan sonraki diğer her 5 (beş) dosya için sisteme yeniden giriş yapılıp farklı avukat atanması gerekmektedir. Aksi halde yapılan atamalar geçerli bir görevlendirme olarak kabul edilmez.

IX. Menfaat Çatışması

MADDE 23: (1) Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği halde, görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilerek baroya bildirilen kişilere, ayrı birer avukat ataması yapılır.

(2) Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak görevli avukatın beyanı esas alınır.

X. Yeni müdafii veya vekilin görevlendirilmesi

MADDE 24: (1) Müdafii veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle görevden çekilmesi hâlinde baro tarafından yeni bir müdafii veya vekil görevlendirilir.

(2) Görevlendirilen müdafii veya vekil görevlendirme tarihindeki görev için belirlenen ücreti almaya hak kazanır.

XI. Görevin sona ermesi

MADDE25: (1) Müdafii ve vekillerin görevi, aşağıdaki hallerde sona erer:

 1. Soruşturma aşamasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile,
 2. Kovuşturma aşamasında; yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi ile,
 3. Müdafinin, vekilin ya da kendisine müdafii ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi ile,
 4. Müdafii ya da vekilin baro tarafından işten yasaklanması, meslekten çıkarılması veya herhangi bir nedenle barodan süreli veya süresiz olarak silinmesi ile,
 5. Kişinin, kendisine bir müdafii veya vekil seçmesi halinde sonraki ilk duruşmaya katılımın sağlanması ile,

(2) Kovuşturma aşamasında davaların birleştirilmesi durumunda; birleştirme kararı ile esası kapanan dosyalardaki müdafii ve vekillerin görevi sona erer.

(3) Görevden çekilme, haklı koşullar ya da yasal neden ve engellerin varlığı durumunda gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu derhal yazılı olarak CMK Merkezine bildirir. Bu bildirimler dava ile ilgili bilgileri, çekilme gerekçelerini, duruşma tutanaklarını ve sonraki duruşma gününü içerir. Avukatlık kanunu uyarınca çekilmeyi CMK Merkezine ivedilikle bildirir.

(4) CMK nöbet listesinde kayıtlı iken herhangi bir nedenle listeden çıkan avukatın, kovuşturma aşamasındaki görevi; kaydının baro sicilinden silinmiş olması, ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışamaması gibi hallerde tüm görevleri için sona erer. Bu durumdaki avukat derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahkeme adı, hukuki yardımda bulunulan kişi ya da kişilerin kimlik bilgileri ve dosya numaraları gibi gerekli tüm bilgileri CMK Merkezi’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır.

XII. Sistemden kendi isteğiyle ayrılma

MADDE 26: (1) Görevlendirme listesinde yer alan müdafii ve vekiller kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler. Bu durumda daha önceden alınan görevler sona ermez ancak bundan sonrası için kendisine görevlendirme yapılmaz.

(2) Avukat, listeye tekrar alınma talebi ile başvurduğunda ayrılma tarihindeki kendi puanından az olmamak üzere başvuru tarihindeki ortalama puan üzerinden görevlendirme listesine eklenir.

Müdafii ve vekillerin yükümlülükleri

MADDE 27: (1) Müdafii ve vekiller;

 1. Zorunlu nedenler dışında, görevlendirildiği birime en geç 45(kırk beş) dakika içinde ulaşmakla,
 2. Görevlerini, mevzuatta belirli görev aşamalarının sonuna kadar yerine getirmekle,
 3. Görevlendirme yazısını, katıldığı soruşturma evresine ilişkin tutanağı veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın aslını ve varsa yapmış olduğu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı bildirimi ile serbest meslek makbuzunu baroya vermekle,
 4. Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere göre, görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK Merkezine bildirmekle,
 5. Temyiz ve istinaf incelemesinde bozulan kararlarda, yeni esas numarası alan davayı da takip etmekle,
 6. Görevlerini sonuna kadar, görev gereklerine uygun şekilde yapmak ve özen yükümüne uygun davranmakla,
 7. Görevli müdafii veya vekil, görevlendirmelerle ilgili Baroya vermiş olduğu bilgilerin yanlış yahut hatalı olması sebebiyle gereksiz ya da fazla ödeme yapılmasına neden olmuşsa bu durumu fark ettiği anda derhal CMK Merkezine bilgi vermekle ve ücreti iade etmekle,
 8. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkların ve olguların olayın özelliğine göre kimlik tespiti, ifade, sorgu ve ayrıca görevli olarak katıldığı işlemlere ilişkin tüm tutanaklara geçmesini talep etmekle, hukuka aykırılıklara ve olgulara ilişkin tutanak tutmakla, ilgili tutanaklara şerh düşmekle ve bu hususları CMK Merkezine yazılı olarak rapor etmekle,
 9. İşbu yönergenin 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan istisnai haller dışında OCAS haricinde, görev kabul etmemekle,
 10. Aynı dosyada 5 (beş) kişiden fazlasına müdafiilik – vekillik görevlendirmesini kabul etmemekle,
 11. CMK görev listesinde yer alan avukatlar yalnızca bir görev bölgesinde görev kabul edebilirler. Ancak Kayseri merkezde görevli avukatlar, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen bölgelerden sistem üzerinde yer alan nöbet listesine eklenmek istedikleri merkez içi bölgeleri seçebilirler. Zorunlu haller dışında, görev yeri değişikliği talep edilmesi halinde; önceki puanlarından az olmamak kaydıyla gidilen yer listesindeki ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Zorunlu hallerle ilgili karar verme yetkisi Kayseri Barosu Yönetim Kurulu’na aittir.

Eğitim seminerleri ve sertifika programları

MADDE 28: (1) 01.08.2023 tarihi itibari ile ruhsatını almış bulunan avukatlar hariç olmak üzere CMK görevlendirme listelerinde yer almak isteyen avukatların zorunlu CMK eğitim çalışmasına katılarak katılım belgesi almış olmaları zorunludur. Katılım belgesi olmayan avukatlar, CMK görevlendirme listelerine dahil olamazlar.

(2) CMK eğitim çalışması, altı aylık periyotlar halinde yılda iki kere Baro Yönetim Kurulu kararı ile CMK Komisyonu tarafından düzenlenir. Eğitim çalışmasının tarihi CMK Komisyonunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri ilgililere kısa mesaj, elektronik posta, ilan veya tebligat yoluyla duyurulur. Eğitim çalışmasına davet için başvuru tarihi esas alınır.

(3) CMK Komisyonu tarafından düzenlenen eğitimin toplam saatinin %25’inden az olmamak üzere oturumlarına katılan avukatlara katılım belgesi verilir. Stajyer avukatlar, avukatlık ruhsatı almalarının ardından yazılı başvuruları halinde görev listesine dahil edilirler. Ders saatinin %75’ine katılım zorunluluğunu yerine getirmeyen avukatların, katılım belgeleri bir sonraki eğitimin çalışmasında eksik oturumu tamamlamaları halinde verilir.

(4) CMK Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde, eksikliklerin tamamlanması ve yeni uygulamaların yerleştirilmesi amacıyla Baro Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla seminerler düzenlenebilir. Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, yönetimi, eğitim verecek kişilerin belirlenmesi ve seminerlere katılımlarının sağlanması, Baro Yönetim Kurulunun vereceği yetki ile CMK Komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

(5) CMK Komisyonunun teklifi ve Baro Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulduğu hallerde CMK görevlendirme listelerinde bulunan görevli avukatlara yönelik olarak kapsamlı eğitim çalışmaları, değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Usul ve Esasları

 

Ücret ve giderler

MADDE 29: (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereği soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine Baro tarafından görevlendirilen müdafii ve vekile avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanan ve her yıl Ocak ayında yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Tarife” gereği Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar işbu yönetmelik ile belirlenir.

(2) Ceza Muhakemesi Kanunu gereği görevlendirilen müdafii veya vekile soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere Tarifede belirlenen ücret ödenir.

(3) Müdafii veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ayrıca ödenir.

Ödemeye İlişkin Esaslar

MADDE 30: (1) Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafii ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı ayrı ücret ödenir. 

(2) Müdafii veya vekil olarak görevlendirilen avukatın mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi halinde baro tarafından yeniden görevlendirilen müdafii veya vekile de Tarifede yazılı ücret ödenir.

(3) Görevsizlik, yetkisizlik veya davanın nakli sebebiyle müdafiilik ya da vekillik görevinin sona ermesi hallerinde Tarifede yazılı ücret ödenir.

(4) Kovuşturma evresinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın yargılamanın yapıldığı il veya ilçe içindeki üst dereceli mahkemeye gönderilmesi halinde Tarifede yazılı ücretler arasındaki fark ilaveten ödenir.

(5) Kişinin kendisine bir müdafii veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafii ya da vekile Tarifede yazılı ücret ödenir.

(6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından sonra, ilgili hükmün açıklanması duruşmasına katılan müdafiiye hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı görevlendirmeye ilişkin tarihte almaya hak kazandığı ücret ile hükmün açıklandığı duruşma tarihi arasındaki ücret farkı ödenir. İlgili ödeme, görevlendirilen avukatın talebi üzerine yapılır.

(7) Cumhuriyet savcılığı veya mahkemenin talebi üzerine istinabe işlemi sırasında görevlendirilen müdafii veya vekile Tarifede yazılı ücretin yarısı ödenir.

(8) Müdafii veya vekillik ücretinin belirlenmesinde ücrete hak kazanılan görev tarihinde yürürlükte bulunan Tarife esas alınır.

Ödeme usulü  

MADDE 31: (1) Müdafii veya vekil, soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya; kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla Tarifede belirlenen ücreti almaya hak kazanır.          

(2) Zorunlu yol giderlerine, buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır. Müdafii veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanak, evrakın çok sayıda olması halinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu CMK Merkezine vermesi üzerine, Merkez tarafından, bu 02.03.2007 tarihli yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp görevlendirmenin yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelere göre gruplandırılmış̧ ayrıntılı ödeme listeleri, geliş̧ tarihi esas alınmak suretiyle en geç̧ 15 (on beş) gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilir.

(3) Müdafii veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanır.

 (4) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafii veya vekile ödenmesi gereken Tarifede yazılı meblağ̆ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret; ödeme emri belgesiyle, serbest meslek makbuzunu düzenleyen müdafii veya vekilin bildireceği banka hesabına ödenir.

Ücret ödenmeyecek hâller

MADDE 32: (1) Görevlendirilen avukatlardan;        

 1. Bu yönergenin 15. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen acil durumlardaki re’sen görevlendirmeler hariç olmak üzere CMK müdafii ve vekil listesinde yer almayanlara,
 2. Eksik bilgi ve belge sunanlara,
 3. Görevlendirme yapılan işlere yetki belgesi ile katılanlara,
 4. OCAS harici müdafilik görevi kabul edenlere,

Ücret ödenmez.

(2) Bu maddenin 1. fıkrasının (b) bendinin uygulandığı hâllerde, eksik bilgi ve belgenin tamamlanmasıyla birlikte ücret ödenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulanacak Hükümler

MADDE 33: Bu yönergede belirlenen kurallara aykırı davrananlar hakkında 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve T.B.B. Avukatlık Meslek Kuralları’na ilişkin disiplin hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 34: (1) Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 79 ve 95. Maddesi gereğince Kayseri Barosu Yönetim Kurulunun 08/11/2023 tarih ve 2023/1275 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, yayınladığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 35: (1) Yönergenin hükümleri, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Uygulanacak mevzuat

MADDE 36: (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile diğer kanun ve yönetmeliklerdeki ilgili hükümler uygulanır.14.12.2023

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

19.07.2024
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.