KAYSERİ BAROSU STAJ KOMİSYON YÖNERGESİ
Tarih: 17.11.2023| Okunma Sayısı: 1332

KAYSERİ BAROSU STAJ KOMİSYON YÖNERGESİ

 

 

 

Amaç Ve Kapsam

Madde 1) Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 1. maddesinde yer alan amaç doğrultusunda Kayseri Barosu avukat stajyerlerinin staj sürecine, staj başlangıcına, staj bitişine, staj sicilinden silinmesine ve stajyer eğitimine ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

 

Dayanak

Madde 2) Bu yönerge Anayasanın 124. ve 135. maddesi, Avukatlık Kanunu’nun 15. ve 27/A arasındaki maddeleri ile 81/5, 95/2-9-15 maddelerine ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 21, 22, 23, 24. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Staj Eğitiminin Amacı

Madde 3) Staj eğitimin amacı stajyerin, özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avukat olmasını sağlamaktır.

 

Staj Eğitiminin Süresi

Madde 4) Staj süresi toplam bir yıldır. İlk altı ayı savcılık, icra müdürlüğü ve mahkemelerde, kalan altı ayı ise avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık süre içerisinde Staj Komisyonunca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılması zorunludur. Staj eğitimine katılacak stajyerlerin sayısı, eğitim programı, Baro’nun olanakları ve fiziki koşullar dikkate alınarak her eğitim dönemi için Staj Komisyonu’nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Her yıl eğitim dönemi adli yılla başlar, adli yılın bitiminde sona erer. Fakat adli yıl içerisinde çeşitli nedenlerle eğitimin kesintiye uğraması durumunda adli tatil döneminde de eğitim planlaması yapılabilir.

 

Staj Komisyonu

Madde 5) Staj işleri ve stajyer eğitimi işbu yönergeye göre oluşturulan Staj Komisyonu Divanı tarafından yürütülür. 

 

Staj Komisyonu Oluşumu

Madde 6) Staj Komisyonu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve üyelerden oluşur. Komisyonda en az bir Baro Yönetim Kurulu üyesinin bulunması zorunludur. Komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi, komisyonun tüm işleyişinden sorumludur. Komisyonda görev yapacak tüm üye avukatlar komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından belirlenir.

               Staj Komisyonu üyeleri kendi aralarında yapılacak ilk toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler. Komisyon üyesi avukatların görev süresi baro seçim dönemi ile sınırlıdır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir. Yönetim Kurulunda kalma süresi biten yönetim kurulu üyesinin görevi yerine yeni yönetim kurulu üyesi görevlendirilene kadar devam eder.

               Staj komisyonu, tüm staj çalışmalarından dolayı Baro Yönetim Kurulu’na karşı birinci derecede sorumludur. Staj Komisyonu olağan olarak her ay en az bir defa toplanır. Komisyon Başkanı gerekli gördüğü durumlarda kendisi ya da en az üç Komisyon üyesinin teklifi üzerine Komisyonu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanır ve önceden üyelere duyurulur.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda 1136 sayılı Avukatlık Yasasının Baro Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Toplantıda alınan kararlar bir tutanakla veya karar defterine yazılmak suretiyle saptanır. Kararların birer örneği Baro Yönetim Kurulu’na gönderilir ve tüm kararların asılları beş yıl süre ile saklanır.

Madde 7) Staj Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

a) Stajyerin TBB Staj Yönetmeliği’nin 1. maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda mesleğe hazırlanmasını sağlamak,

b) Stajyer ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak,

c) Stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek,

d) Stajyer-Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak,

e) Stajyerlere ait bilgileri içeren sicil dosyalarının toplanmasını sağlamak ve değişikliklere uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmak,

f) Staj konferanslarını ve seminer çalışmalarını düzenlemek,

g) Bireysel çalışma raporlarının(tezlerin) incelenmesi ve değerlendirilmesi hususlarını düzenlemek,

h) Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek,

i) Stajyerlerin sorunlarına stajın her aşamasında çözüm üretmek,

j) Avukatlık Stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi ve iyileştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,

k) Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek,

l) Üç ayda bir Staj Komisyonu’na ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu’na sunmak.

m) Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek ve uygulanmasını izlemek,

n) Stajın yasalara, yönetmeliklere ve meslek kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ve stajyerin yetişme koşulları konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

o) Yönergede verilen diğer işleri yapmak.

 

Eğitimci Listesi

Madde 8) Staj Eğitim programında, görev alacak eğitimcilerin tespiti Kayseri Barosu Staj Komisyonu tarafından Baro Yönetim Kurulu’na bir raporla iletilir. Görev alacak eğitimciler Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen eğitimci listesi Ek-1’de yer alıp işbu yönergenin ekidir. Staj eğitmenliği gönüllülük temeline dayanır. Staj eğitmenliği için eğitmene ayrıca bir ücret ödenmez. Verilecek eğitime göre ücret verilmesi gerekirse Baro Yönetim Kurulu kararıyla ücret belirlenebilir.

 

Staj Eğitim Konuları Ve Süreleri

Madde 9) Eğitim konuları ve süreleri, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda, Komisyon tarafından her yılın Eylül ayında belirlenir ve yıllık program hazırlanır.

Diğer Eğitim Çalışmaları

Madde 10) Eğitim programı en az 120 saatten oluşacak şekilde düzenlenir. Bu eğitim programında; hukuk yargılaması uygulamaları, ceza yargılaması uygulamaları, idari yargı uygulamaları, icra ve iflas uygulamaları, Anayasa Mahkemesi uygulamaları, AİHM uygulamaları, Avukatlık Meslek Kurallarına yönelik eğitimleri, adli yardım uygulamaları, yabancılar hukukuna ilişkin uygulamaları ve diğer hukuk dallarına ilişkin konulardan oluşur. Staj Komisyonu’nun önerisi veya güncel ihtiyaç nedeniyle yıllık programın uygunluğuna göre eğitim konularına yenileri eklenebilir.

 

Mahkemede Staj Yapılması

Madde 11) Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonu ve Baro’nun denetimi ve gözetimi altında savcılık, icra müdürlüğü ve mahkemelerde yapılır. Bu dönemdeki staj, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinde belirtilen şekilde yapılır. Stajın savcılık, icra müdürlüğü ve mahkemelerce eksik yapıldığının tespit edilmesi durumunda işbu yönergenin 14. maddesine göre staj süresi için uzatma kararı verilir.

 

Avukat Nezdinde Büro Stajı

Madde 12) Stajyer, stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık Kanunu 15. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına devam eder. Stajyerin, koşulları sağlamayan avukat yanında staj yapması durumunda işbu yönergenin staj sicilinden silinme ile ilgili 17. madde hükümleri uygulanarak staj sicilinden silinir.

Baro Yönetim Kurulu, avukat yanında stajın başlamasına ilişkin yazısında, staj eğitim programı hakkında bilgi vererek, stajyerin eğitim programına kesintisiz katılmasının sağlanmasını ister ve stajın yönerge ilkelerine uygun yapılması için alınması gereken önlemleri, uygulanması gereken staj eğitim ve değerlendirme kurallarını bildirir.

 

Baro veya Komisyonlar Tarafından Planlanan Programlara Katılım

Madde 13) Stajyer, duyurulan eğitim programında yer almasa bile komisyonca yapılacak duyuru üzerine; Baroca veya bütün komisyonlarca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel ve mesleki içerikli etkinliklere katılmakla yükümlüdür.

 

Stajyerin Staja Devamı

Madde 14) Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri Staj Komisyonu ve Baro staj birimindeki memurlar tarafından tutulur. Stajyer 10. maddedeki eğitim çalışmalarının 120 saatin altına düşmemek kaydıyla % 80’ine katılmak zorundadır. Baro Yönetim Kurulu, %20’nin üzerindeki ve 120 saatin altındaki her bir eğitim günü devamsızlık için, stajın bir hafta süre ile uzatılmasına karar verebilir. Stajyerin eğitimlerin %50’sinden fazlasına katılmaması durumunda ilgili mevzuat uygulanarak Yönetim Kurulu kararıyla staj sicilinden silinir.

Stajyerin eğitimlere katılması ve takibi staj büro memurları tarafından sağlanır. Staj Komisyonundan sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından Staj Komisyonunda bulunan avukatlardan gerektiğinde görevlendirme yapılarak stajyerlerin eğitimlere katılma takibi yapılabilir. Stajyer, eğitimlere en geç 15 dakika sonra katılabilir. Eğitime 15 dakikadan sonra katılım sağlanması durumunda stajyer 1 saatlik eğitime katılmamış sayılır. Stajyerin eğitim devam ederken eğitimden haklı bir mazeret olmaksızın çıkması durumunda yine 1 saatlik eğitime katılmamış sayılır.

Ayrıca stajyerin yukarıda 10. ve 13. maddede belirtilen çalışmalardan katılmadığı her bir eğitim için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına Baro Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Stajyer uzatılan süre içindeki her türlü eğitim çalışmasına eksiksiz katılmakla yükümlüdür.

Stajyerin Denetimi

Madde 15) Stajyerin staj yaptığı süre boyunca stajının gereklerini yerine getirip getirmediği, bulunması gereken savcılık, icra müdürlüğü, mahkeme, avukat bürolarında bulunup bulunmadığı, stajını yapıp yapmadığı Baro Yönetim Kurulundan en az iki üye tarafından kontrol edilecektir. Denetleme grubu stajyer ile ilgili gördüğü aksaklıkları bir tutanak ile belirleyip Baro Yönetim Kuruluna bildirecektir. Baro Yönetim Kurulu, stajyerin stajının uzaması, staj sicilinden silinmesi ve karar verilmesine yer olmadığı konularında ilgili mevzuata göre karar verir.

 

 

Stajın Bitimi

Madde 16) Avukatlık stajı, ilk atı ayda staj yapılan adli mercilerin raporları, ikinci altı aylık dönemde yanında staj yapılan avukatça üç ayda bir verilen raporları, staj eğitimi boyunca staj bürosu tarafından stajyer avukat hakkında tutulan raporları ile biriktirilen belgelerin beraber değerlendirilmesi sonucunda Baro Yönetim Kurulunca kabul edilerek Staj Bitim Belgesinin imzalanması ile sona erer.

Mahkeme ve savcılık raporları ile yanında staj yapılan avukatın raporlarında veya Baroların staj eğitiminde yetersizliği belirlenen stajyerin stajı, staj komisyonunda sorumlu yönetim kurulu üyesinin önerisi ile veya kendiliğinden Baro Yönetim kurulu kararıyla altı aya kadar uzatılabilir.

Staj Sicilinden Silinme

Madde 17) Staj kural olarak kesintisiz yapılır. Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği’nin 32/1 maddesine göre gerekçesiz olarak stajında kesinti yapan stajyer ilgili mevzuata göre Baro Yönetim Kurulu tarafından staj sicilinden silinir.

Stajyerin avukatlıkla bağdaşmayan bir işle iştigal olması, avukatlığa kabule engel durumlar olması veya staj yapmaya engel durumlarının haiz olması durumunda stajyer Baro Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata göre staj sicilinden silinir. Staj yapmaya engel durumların ortadan kalkması ile stajyer adayı tekrardan staj başvurusu yapabilir. Bu durumda staj hiç yapılmamış gibi kabul edilerek ilgiliye 1 yıllık staj süreci uygulanır. Stajyer avukatın sadece “avukat” unvanını yetkisi olmadığı halde herhangi bir yerde kullanması durumunda Baro Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır. Yazılı uyarının gereği stajyer tarafından süresi içerisinde yerine getirilmezse bu durumda Baro Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata göre staj sicilinden silinmesine karar verilebilir.

Staj listesinden silinen stajyer, şartları sağlayarak tekrar staj listesine yazılma başvurusu yapması durumunda stajı en baştan başlatılır.

Stajın Uzatılması Halinde Stajın Yapılışı

Madde 18) Baro Yönetim Kurulu tarafından stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer Avukat bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Bu aşamadan sonraki işlemler için yönergenin ilgili maddeleri aynen uygulanır.

 

Stajyerin Başka Barodan Nakli

Madde 19) Başka barolardan baromuz bünyesinde staj yapmak için nakil gelen stajyerler, staj listesine yazılmakla işbu yönergedeki yükümlülüklere uymak zorundadır. Nakil gelen stajyer staj listesine yazılma tarihinden itibaren staj içi eğitimlere katılmak zorundadır. Stajyerin nakil gelmesiyle birlikte programlanan bütün eğitimlere katılması zorunludur. Aksi durumda işbu yönergenin 14. maddesinde geçen hükümler uygulanır.

 

Uygulanacak Hükümler

Madde 20) Bu iç yönergede hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği uygulanır.

 

Giderler

Madde 21) Staj eğitimi için gerekli tüm giderler ile staj eğitiminin etkin ve verimli sürdürülebilmesi için gerekli olan tüm giderler Kayseri Barosu bütçesinden karşılanır.

 

Yürütme

Madde 22) Bu staj eğitim yönergesi Kayseri Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

Yürürlük

Madde 23) 23 maddeden oluşan bu İç Yönerge, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu’nun 15/11/2023 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

23.05.2024
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.