AVUKAT HAKLARI YÖNERGESİ
Tarih: 2.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 7004

KAYSERİ BAROSU

AVUKAT HAKLARI VE MESLEK SORUNLARI KOMİSYONU

YÖNERGESİ


KURULUŞ


Madde 1. Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu, savunmanın yargı içerisinde kurucu unsur olarak yerini alması ve savunmanın yargı için vazgeçilmez olduğu bilincinin yerleştirilmesi; avukatın savunmayı temsil işlevini yerine getirebilmesi için sahip olması gereken haklara ulaşması ve bu hakları özgürce kullanılabilmesi ; avukatlık mesleğini yerine getirirken ve/veya avukatlık sıfatı nedeni ile bir sorunla karşılaşan avukatların başvuracağı bir yapı olması hedefi ile Kayseri Barosu’na bağlı olarak kurulmuştur.

 

AMAÇ


Madde 2. Hukukun üstünlüğünü ve savunmanın bağımsızlığını göz önünde tutarak, ulusal ve ulusalüstü hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik tespitler, araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.


İŞLEYİŞ


Maddi 3. Avukatların görevlerini yaparken ve/veya avukat sıfatlarından dolayı karşılaştıkları her türlü fiili ve hukuk dışı saldırıda ; olay Baro ‘ya veya Komisyona iletildiği anda müdahale edilmektedir. Avukatlara yönelik saldırılarda Komisyon üyeleri aracılığı ile olay yerine gidilmekte ve hukuki işlemlerin yürütülmesinin yanı sıra mesleki dayanışma sağlanmaktadır.


 Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikten sonra 95/4 maddesi gereğince Baro Yönetim Kurulu’na “ mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak ” görevi verilmiş bulunmaktadır. Bu hükme dayanarak saldırıya uğrayan avukatların davalarında Baro adına müdahale talep edilmekte ve davalar müdahil / katılan sıfatıyla takip edilmektedir.


Avukat olmadıkları halde avukatlara yönelik hak ve yetkileri kullanan ve böylelikle de avukatlık meslek tekeline ve Avukatlık Kanunu’nun 63. maddesine muhalefet eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmakta ve açılan davalarda müdahil / katılan sıfatı ile yer alınmaktadır.


YETKİLERİ


Madde 4.

1) Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşması ve korunmasına, meslek ölçülerinin geliştirilmesine ve avukatlık mesleğinin bu ölçüler çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak;

2) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türden saldırıya karşı çalışmalar yapmak;

3) Avukatın mesleki ölçüler çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her çeşit baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vb.ye ilişkin sorunları saptayarak anında müdahalede bulunmak, gözlemci görevlendirmek, sorunun çözülmesi konusunda çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak;

4) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, toplumsal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;

5)Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak;

6) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak;

7) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve sürekliliği için örgütlenme vb. düzeyde her çeşit çalışmada bulunmak;

8) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri izlemek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yürütmek;

9) Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayıcı çalışmalar yapmak;

10) Baro yönetimince kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yürüttüğü çalışmalar konusunda yönetimi bilgilendirmek;

11) Etkinlik amacı doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak;

12) Baro'nun diğer merkez ve birimleriyle işbirliği yürütmektir.


YAPILANMA


Madde 5- Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu, komisyona üyelik sürecinde üye olup katılanlar tarafından oluşturulur. Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu üyeleri arasından, seçim usulüyle belirlediği bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir yazmandan oluşacak Yürütme Kurulu  tarafından yönetilir. Yürütme Kurulu, Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu üyelerini merkezin etkinlikleri çerçevesinde belirleyeceği usul ile görevlendirir. Görevlendirilen üye ya da üyeler hazırlayacakları  raporları görevlendirme tarihinden başlayarak bir hafta içinde yürütme kuruluna sunmakla yükümlüdür. Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu haftada bir kez toplanır. Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu'nun etkinliğini sürdürmesi için gerekli oda, telefon hattı ve kırtasiye gereçleri vb. gibi harcamalar Baro Başkanlığınca sağlanır.


KOMİSYON YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ


Madde 6. Yürütme Kurulu, Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir. Komisyon Başkanı: toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu'nun bilgisine sunmak, Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Koordinasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek, faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunmak, Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu'nun olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, komisyona iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları komisyona aktarmakla görevlidir. Başkan Yardımcıları; Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, komisyonun tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda komisyon üyelerini bilgilendirmekle görevlidir. Genel Sekreter; Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir. Yazman; komisyon dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.


KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ


Madde 7.

1. Komisyonun görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

2. Komisyon kurul toplantılarına katılmak,

3. Oluşturulan alt kurullarda görev almak,

4. Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden ilk toplantıda  Komisyon Başkanı'na sunmak ve Komisyon üyelerine bilgilendirme yapmak,

5. Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek komisyonu bilgilendirmek,

6. İvedi işlerde Komisyon Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek,

7. Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyet konu olması halinde görevi son

aşamaya kadar sürdürmek ve Komisyon Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek,

8. Komisyonun etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.


ÇALIŞMA ŞEKLİ


Madde 8. Avukatların uğradığı saldırılar veya karşılaştığı sorunlar hakkında Baro ’ya veya Komisyona yapılan başvurular Yürütme Kurulu’nun gündemine alınarak başvuru konusu ile ilgili rapor hazırlanarak Baro Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.


Her hafta toplanan Yürütme Kurulu , avukatın , avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmanın yanı sıra komisyonun amacının gerekli kıldığı çalışma programlarını , Genel Kurulun tavsiyelerini de dikkate alarak hazırlanması ve yürütülmesi, komisyonun amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturması ve bu grupların eşgüdümünü sağlanması gibi çalışmalar yürütmektedir.


MÜDAHALE


Madde 9. Olay Anında Müdahale; Saldırıya uğrayan meslektaşlarımız olay anında telefonla başvuru yapmış ise , olaya anında müdahale açısından olay yerine yakın bir komisyon üyesi, ve nöbetçi üyenin olaydan haberdar edilmekte ve olaya anında müdahale edilebilmesi sağlanmaktadır. Bu aşamada da, Baromuz Yönetim Kurulu bilgilendirilmekte ve bu şekilde Yönetim Kurulu ’nun da olayla ilgili gerekli girişimlerde bulunması mümkün olmaktadır.


Avukatlık görevini ifa ettiği sırada , avukatlık sıfatı nedeniyle fiziki ya da sözlü saldırıya uğrayan meslektaşlarımız Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu '' Avukat Yardım Hattı'' olan numarayı arayarak ulaşarak gerekli müdahalenin yapılması mümkün olacaktır.


Madde 10. Dava Aşamasında Müdahale Başvuru Baromuza ulaştığında henüz bir dava açılmamış ise ve Baro Yönetim Kurulu olayın takip edilmesine karar vermiş ise ; Avukatlık Kanunu md. 95/4 uyarınca suç duyurusunda bulunulmaktadır.


Dava aşamasında ; meslektaşımızın müşteki olduğu durumlarda Avukatlık Kanunu md. 95/4 uyarınca müdahale talep edilmekte ve dava müdahil sıfatıyla takip edilmektedir. meslektaşımız sanık ise , müdafiilik hizmeti verilmektedir.


Fiziki ya da sözlü saldırı sonrasında Avukat Hakları ve Meslek Sorunları Komisyonu‘nun hukuki ve idari girişimlerde bulunabilmesi için meslektaşlarımızın Kayseri Barosu Başkanlığı’na hitaben yazacakları dilekçeyle birlikte soruşturma ya da kovuşturma aşamasındaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ


Madde 11. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde  Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları,

Kayseri Barosu Kurul ve Komisyonların Kuruluş, Görev Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.


YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK


Madde 12. Bu Yönerge hükümleri Kayseri Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu yönerge Baro Yönetim Kurulu'nun ................... tarih ve ............ sayılı kararıyla .......................

tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2022><<
Mayıs 2022
 PSÇPCCP
182526272829301
192345678
209101112131415
2116171819202122
2223242526272829
23303112345

22.05.2022
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.