AVUKAT HAKLARI YÖNERGESİ
Tarih: 2.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 10280

KAYSERİ BAROSU

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

YÖNERGESİ

 

 

Kuruluş

 

MADDE 1: (1) Avukat Hakları Merkezi, savunmanın yargı içerisinde kurucu unsur olarak yerini alması ve savunmanın yargı için vazgeçilmez olduğu bilincinin yerleştirilmesi; avukatın savunmayı temsil işlevini yerine getirebilmesi için sahip olması gereken haklara ulaşması ve bu hakları özgürce kullanılabilmesi; avukatlık mesleğini yerine getirirken ve/veya avukatlık sıfatı nedeni ile bir sorunla karşılaşan avukatların başvuracağı bir yapı olması hedefi ile Kayseri Barosuna bağlı olarak kurulmuştur.

 

Amaç

 

MADDE 2: (1) Hukukun üstünlüğünü ve savunmanın bağımsızlığını göz önünde tutarak, ulusal ve ulusalüstü hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik tespitler, araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.

 

İşleyiş

 

MADDE 3: (1) Avukatların görevlerini yaparken ve/veya avukat sıfatlarından dolayı karşılaştıkları her türlü haksız fiil ve saldırıda; olaya Kayseri Barosu'na veya Kayseri Barosu Avukat Hakları Merkezine iletilmesi ile müdahale edilir. Avukatlara yönelik saldırılarda Merkez üyeleri aracılığı ile olay yerine gidilir ve hukuki işlemlerin yürütülmesinin yanı sıra mesleki dayanışma sağlanır. Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 4. fıkrası gereğince Baro Yönetim Kurulu’na “Mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak” görevi verilmiş bulunmaktadır. Bu hükme dayanarak saldırıya uğrayan avukatların davalarında Baro adına müdahale talep edilir ve davalar müdahil / katılan sıfatıyla takip edilir.

             (2) Avukat olmadıkları halde avukatlara yönelik hak ve yetkileri kullanan ve böylelikle de avukatlık meslek tekeline ve Avukatlık Kanunu’nun 63. maddesine muhalefet eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulur ve açılan davalarda müdahil / katılan sıfatı ile yer alınır.

 

Görev ve Yetkileri

 

MADDE 4:

 

 1. Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşması ve korunmasına, meslek ölçülerinin geliştirilmesine ve avukatlık mesleğinin bu ölçüler çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

   

 2. Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğrayabileceği her türlü saldırının önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

   

 3. Avukatın, avukatlık mesleğinin ifası sırasında karşılaştığı, her çeşit baskı, engelleme, taciz veya haksız müdahale vb.ye ilişkin sorunları saptayarak anında müdahalede bulunmak, gözlemci görevlendirmek, sorunun çözülmesi konusunda çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek ve yayınlamak,

   

 4. Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, avukatın toplumsal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 5. Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,
 6. Mesleki dayanışmanın sağlanması ve sürekliliği için örgütlenme vb. düzeyde her çeşit çalışmada bulunmak,
 7. Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 8. Avukat hakları konusunda; hukuksal düzenleme ve uluslararası sözleşmelerdeki gelişmeleri takip etmek, meslektaşlara bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yürütmek;
 9. Avukat hakları konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 10. Baro yönetimi tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yürüttüğü çalışmalar konusunda yönetimi bilgilendirmek,
 11. Baro'nun diğer merkez ve birimleriyle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmektir.

 

Yapılanma

 

MADDE 5: (1) Avukat Hakları Merkezi, üyelerinin seçimle belirlemiş olduğu başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreterin oluşturduğu Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Avukat Hakları Merkezi yürütme kurulu haftada bir kez (çarşamba günü) toplanır. Avukat Hakları Merkezinin etkinliğini sürdürmesi için gerekli oda, telefon hattı ve kırtasiye gereçleri vb. harcamalar Baro Başkanlığı tarafından sağlanır.

AHM Yürütme Kurulunun Görevleri

 

MADDE 6: (1) Yürütme Kurulu, Merkez faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir. Başkan; toplantıları koordine etmek, gelen işleri AHM'nin bilgisine sunmak ve merkez üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulu tarafından yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek, faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunmak, AHM'nin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Merkeze iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları AHM'ye iletmekle görevlidir. Başkan Yardımcısı; Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları planlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir. Genel Sekreter; AHM dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikâyet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

 

 

 

AHM Üyelerinin Görevleri

 

MADDE 7:

 1. AHM'nin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,
 2. AHM kurul toplantılarına katılmak,
 3. Oluşturulan alt kurullarda görev almak,
 4. Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden ilk toplantıda Başkan’a sunmak ve Merkez üyelerine bilgilendirme yapmak,
 5. Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek AHM'yi bilgilendirmek,
 6. İvedi işlerde Başkanın vereceği görevleri yerine getirmek,
 7. Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyet konu olması halinde görevi son aşamaya kadar sürdürmek ve AHM Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek, AHM'nin etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.
 
 

Çalışma Şekli

 

MADDE 8: (1) Avukatların uğradığı saldırılar veya karşılaştığı sorunlar hakkında Kayseri Barosu'na veya AHM’ye yapılan başvurular Yürütme Kurulu’nun gündemine alınarak başvuru konusu ile ilgili rapor hazırlanır ve Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

 

                  (2) Her hafta cuma günü toplanan Yürütme Kurulu, avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmanın yanı sıra Merkezin amacının gerekli kıldığı çalışma programlarını hazırlar ve yürütür, Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturur ve bu grupların koordineli çalışma yürütmesini sağlar.

 

Müdahale

 

MADDE 9: (1) Olay Anında Müdahale; saldırıya uğrayan avukat olay anında telefonla başvuru yapmış ise olaya anında müdahale açısından olay yerine yakın bir AHM üyesi olaydan haberdar edilir ve olaya anında müdahale edilebilmesi sağlanır. Bu aşamada, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu bilgilendirilir ve bu şekilde Yönetim Kurulu’nun da olayla ilgili gerekli girişimlerde bulunması sağlanır.

 

 

 

MADDE 10: (1) Dava Aşamasında Müdahale; saldırıya uğrayan avukatın başvurusu Baroya ulaştığında henüz bir dava açılmamış ise ve Baro Yönetim Kurulu olayın takip edilmesine karar vermiş ise Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinin 4. fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

 

(2) Dava Aşamasında Müdahale; avukatın müşteki olduğu durumlarda Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca müdahale talep edilir ve dava müdahil sıfatıyla takip edilir. Kayseri Barosu Yönetim Kurulu'nun onayı ile avukatların sanık sıfatı ile yargılandığı davalarda müdafiilik hizmeti verilir.

 

(3) Fiziki ya da sözlü saldırı sonrasında Avukat Hakları Merkezi‘nin hukuki ve idari girişimlerde bulunabilmesi için avukatların Kayseri Barosu Başkanlığı’na hitaben yazacakları dilekçeyle birlikte soruşturma ya da kovuşturma aşamasındaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekir.
 
 

İlçe Görevlendirilmeleri

 

MADDE 11: (1) AHM üyesi bulunmayan ilçelerde Baro Yönetim Kurulu tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan AHM üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir.

 

 

 

Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali

 

MADDE 12: (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları hükümleri uygulanır.

 

Yürütme ve Yürürlük

 

MADDE 13. (1) Bu Yönerge hükümleri Kayseri Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu yönerge Baro Yönetim Kurulu'nun 08/11/2023 tarih ve 2023/1274 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup yayınladığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.15/11/2023
 
 
 
 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

23.05.2024
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.