REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ
Tarih: 6.06.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 7116

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak


 

Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

 

 

Kapsam

 

Madde 2. Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını, avukat stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar.

 

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 3. Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Büro

 

Madde 4. (Değişik: RG 7/9/2010-27695)


İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler


Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir.

Avukat  büroları;  avukatlık hizmetinin  bağımsızlığına aykırı  olacak  şekilde,  meslek  hizmetleri dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilemez.1

 

Tabela

 

Madde 5. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar kullanacakları tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelik’te belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

 

Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçının adı ve soyadı veya sadece soyadı yanında “avukatlık bürosu” ibaresinin ve avukatlık ortaklığı halinde de; ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı  ve  unvanı yanında “avukatlık ortaklığı” ibaresinin de  yer alması zorunludur.

 

(Değişik: RG 7/9/2010-27695) Tabela, fiziki imkansızlık hallerinde bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine asılabilir. Fiziki imkansızlık halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.2

1             7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olmalıdır.” şeklindeki madde, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


Bina  cephelerine, büro  balkonu ve  pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelada en çok iki renk kullanılabilir.

 

Tabela  (70  cm  x  100  cm)  boyutunu  geçemez.  Ancak  birden  fazla  avukata  ya  da  avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm x 150 cm) ye kadar arttırılabilir.

Basılı Evrak

 

Madde 6. Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.

 

(Değişik: RG 7/9/2010-27695)3 Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve e- posta adresleri ile bağlı bulunulan; baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir.

 

Birlikte çalışma halinde; “avukatlık bürosu” ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde “avukatlık ortaklığı” ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.

 

Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında;

büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

 

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli  yargıç,  emekli  savcı,  emekli  noter,  hukuk  uzmanı,  marka-patent  vekili,  sigorta  uzmanı, bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.

 

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

 

Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda bulunulamaz.

 

(Ek: RG 7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar kullanamazlar.

Telefon Rehberi

Madde 7. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, telefon rehberinin “meslekler” kısmına alfabetik sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarından ve avukatlık ortaklıklarından ayırt

 

2             7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle, “Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.” şeklindeki 3. fıkra, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

3             7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliğin  3.  maddesiyle,  “vergi  sicil  numarası”  ibaresinden  sonra  gelmek  üzere  “ve  Türkiye  Barolar  Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi” ibaresi eklenmiştir.


edici her hangi bir ifade, sembol, işaret ve saire kullanmamak koşulu ile; adı, soyadı, büro adresi, telefon ve faks numaraları, internet adresi ve e-posta adresini yayınlatabilirler.

Medya İlişkileri

 

Madde 8. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;

 

a. Adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü; avukatlık ortaklığına girişini ve çıkışını, reklam niteliğini taşımayacak şekilde, gazete ve sair yazılı basın yolu ile bir kez duyurabilirler. Avukatlık ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir,

 

b. Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında “reklam niteliğinde” yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar,

 

c. Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar,

 

d. Avukat unvanı kullanarak yazılı, işitsel, görsel iletişim araçlarında ve internette yönetmen, düzenleyici, danışman ve sair sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da süresiz programlar hazırlayamaz, sunamaz, yönetemez, hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katılamazlar,

 

e. Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken, gerek yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar.

 

f. (Ek: RG 7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar iş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla, baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri seçim tarihinden azami 2 ay önce başlayıp seçimi izleyen 10 gün içinde sona erdirmek kaydı ile yazılı, işitsel ve görsel iletişim  araçları  veya  internet  yoluyla  duyurabilirler. Bu  duyurular  amaca  elverişli  ve  mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olur.

İnternet

 

Madde  9.  Bu  Yönetmelik  kapsamında  olanlar,  internet  dahil,  teknolojinin  ve  bilimin  olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.

 

(Değişik: RG  7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde tercih ettiği   e-posta   adreslerini   kullanabilir. İnternet   sitesi   üzerinden  mesleki   faaliyetini  yürütürken avukatlık mesleğinin onur  ve  kurallarına, avukat  unvanının gerektirdiği saygı  ve  güvene  aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.4

4             7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesiyle, “Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki  makalelerini  ve  bilimsel  çalışmalarını  yayınlamak  amacıyla  yalnızca  “av.tr”  uzantılı  internet  sitesi  açabilir.

 

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;

 

a. (Değişik: RG 7/9/2010-27695)5 Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi, baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmasını sağlar,

 

b. İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; “adı ve soyadı”, “avukatlık ortaklığı unvanı”, ”avukatlık bürosu unvanı”, “bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro” “avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak” dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz,

 

c. İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.

İşbirliği

 

Madde 10. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, ülke içinde ve dışında işbirliği yaptıkları ve başka kentlerdeki avukatları, ortak avukat bürolarını ve avukatlık ortaklıklarını; irtibat bürosu ve benzeri tanımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve süreklilik kazandıracak biçimde açıklayamazlar, duyuramazlar.

 

Yükümlülükler

 

Madde 11. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde sadece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar Birliği’nin ya da bağlı bulunduğu barosunun verdiği  e-posta adreslerini  kullanabilir. İnternet  sitesi  üzerinden mesleki  faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir.  Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.”  şeklindeki 2. fıkra, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

5             7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesiyle,  “e-posta adresi” ibaresinden sonra  gelmek üzere “,  baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme” ibaresi eklenmiştir.


Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık

 

Madde 12. (Değişik: RG 7/9/2010-27695)

 

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve resen disiplin soruşturması açılır.

 

Türkiye  Barolar  Birliğine  yapılan şikayet başvuruları  içerik  incelemesine  tabi  tutulmaksızın avukatın kayıtlı olduğu baroya gönderilir. 6

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

Madde 13. 14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye Barolar Birliği

Reklam Yasağı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1. (Mülga: RG 7/9/2010-27695)7

 

Kesinleşmemiş Disiplin Soruşturmaları

 

Geçici Madde 2. (Ek: RG 7/9/2010-27695) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmemiş disiplin soruşturmaları hakkında da 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Yürürlük

 

Madde 14. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 15. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

6             7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesiyle, “Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından resen soruşturma açılır.” şeklindeki madde, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

7             7/09/2010  tarihli  ve  27695  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  TBB  Avukatlık  Kanunu  Yönetmeliği’nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesiyle, “14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca halen kullanılmakta olan “gen.tr” uzantılı internet adresleri  iş  bu  Yönetmeliğin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  altı  ay  içinde  “av.tr”  uzantılı  şekle dönüştürülür. “ şeklindeki madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2022><<
Mayıs 2022
 PSÇPCCP
182526272829301
192345678
209101112131415
2116171819202122
2223242526272829
23303112345

22.05.2022
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.