STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 6.06.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 8583

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

Kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler


Madde 1 — Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve koşulları ile dağıtım esaslarını kapsamaktadır.

Amaç

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin amacı; kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın avukatlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için Barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve kullanım esaslarının belirlenmesidir.

Hukuki Dayanak

Madde  3  —  Bu  Yönetmelik  19/3/1969  tarihli  ve  1136  sayılı  Avukatlık  Kanununun  27  nci maddesi gereği düzenlenmiştir.

 

Kredinin Kaynağı


İKİNCİ BÖLÜM Kredinin Kaynağı


Madde 4 — Stajyerlere verilecek kredinin kaynağı olan Staj Kredi Fonu (SKF); avukatların ve Avukatlık Kanununun Geçici 13 üncü ve Geçici 17 nci maddeleri gereği avukatlık yetkilerini kullanan dava vekili ve dava takipçilerinin yetkili mercilere sundukları vekaletname veya yetki belgelerinin asıl ve suretlerine yapıştırılacak pul bedelleri ile verilen kredilerin geri ödenmesinden oluşacak fon ve bunların getirilerinden oluşur. Vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşlar da vekaletname ya da yetki belgesi asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar.

Yapıştırılacak Pulun Bedeli

Madde 5 – (Değişik:RG-30/11/2010-27771)

Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde düzenlenmiş pulun değeridir.

Pulların Basımı

Madde 6 — (Değişik:RG-23/12/2014-29214)

Vekalet pulları Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır.

Pulların Dağıtımı

Madde 7 — (Değişik:RG-23/12/2014-29214)

Vekalet  pullarının,  bedeli  karşılığı  barolara  dağıtım  şekline  Türkiye  Barolar  Birliği  Yönetim

Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa yaptırılması da mümkündür.

 

Kredinin Miktarı


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kredi Miktarının Belirlenmesi


Madde 8 — (Değişik:RG-23/12/2014-29214)

Her yıl Aralık ayında, bir sonraki yıl için verilecek kredinin miktarı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca  belirlenir.  Miktarın  belirlenmesinde;  barolarda  staj  yapan  stajyerlerin  sayısı,  fonda toplanan para miktarı göz önünde bulundurulur.


Belirlenecek  yeni  miktar  sadece  bir  sonraki  takvim yılında  staj  kredisine  başvuru  evrakları Türkiye Barolar Birliğine ulaşıp başvuruları kabul edilenlere uygulanır. Kredi almaya devam edenler staj kredi sözleşmesini imzaladıkları dönemdeki miktar üzerinden almaya devam ederler.

Kredi Başvurusu


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Stajyerin Krediden Yararlandırılması


Madde 9 — (Değişik:RG-22/10/2005-25974)

Krediden yararlanabilmek için herhangi bir baronun staj listesine yazılmış olmak ve stajyerin, ailesinin  mal  varlığı  ve  aylık  gelir  durumuna  göre,  ailesinin  katkısıyla  stajını  yapamayacak  mali durumda olması gerekir. Kredi almak isteyen stajyer, kredi başvuru formunu doldurarak diğer belgelerle birlikte listesine yazılı olduğu baroya başvurur.

Baro, başvuru dosyasını Türkiye Barolar Birliğine ivedilikle gönderir.

Başvuruya Eklenecek Belgeler

Madde 10 — (Değişik:RG-22/10/2005-25974)

Kredi başvurusuna;

a) Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen başvuru formu, b) Staj kredi talebi tanıtım ve mali durum bildirimi formu,

c) Stajyerin staj listesinde kayıtlı olduğunu gösteren baro yazısı,

d) Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, geri ödemenin biçimi ve tebligat adresi ile kefille ilgili belgelerin yer aldığı kredi sözleşmesi,

e) Kredinin ödenmesi için gereken diğer bilgi ve belgeler, eklenir.

Kredi Başvurusunun Kabul veya Reddi

Madde 11 — (Değişik:RG-23/12/2014-29214)

Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği üyeleri tarafından incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi başvurusu ile ilgili karar kredi başvurusunun tam  ve  eksiksiz  olarak  Türkiye  Barolar  Birliğine  ulaştığı  tarihten  itibaren  30  gün  içinde  stajyere bildirilir. Ret kararları aleyhine, stajyer tarafından, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edilebilir. İtirazlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunda incelenir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Kredi Süresi

Madde 12 —(Değişik:RG-23/12/2014-29214)

Başvuru esnasında belirlenen kredi süresi ve kredi miktarı, kredi verilme süresince değiştirilemez. Staj listesinde yazılı stajyere kredi, Birlik tarafından başvurunun kabul edilmesi koşuluyla başvuru tarihinden itibaren başlayarak staj bitimi süresince ödenir. Kredi talep eden stajyer staj bitim tarihine kadar ki süreden daha az süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Talep edilen süre daha sonra uzatılamaz.

Kredinin Ödenmesi

Madde 13 — (Değişik:RG-03/07/2002-24804)

(Değişik birinci fıkra:RG-23/12/2014-29214) Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde  bir  dosya  açılır ve  krediden  yararlanan  stajyer  ile  ilgili  kayıt  ve  ödemeler  bu  dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve uyuşmazlık durumunda bu dosya içeriği ve Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Merkezi tarafından tutulan kayıtlar esas alınır.

Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numarası verilir. Kredi ödemeleri için Türkiye

Barolar Birliği bir banka ile anlaşabileceği gibi günün koşullarına göre hızlı, pratik ve güvenli bir başka


ödeme sistemine de geçebilir. Kredi ödemeleri staj süresince aylık peşin taksitlerle yapılabileceği gibi fon hesaplarının müsait olması koşulu ile üç aya kadar peşin ödeme de yapabilir. Banka kanalıyla ödemelerde stajyerin hesabına yatırılan taksitler yatırıldığı tarihte stajyere ödenmiş sayılır.

Stajın Nakli

Madde 14 — Stajyerin, stajını bir başka Baroya nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder. Nakli yapan ve nakil istemini kabul eden Barolar, nakil ve kabul tarihlerini Türkiye Barolar Birliğine en seri iletişim araçları ile bildirirler.

(Mülga ikinci fıkra:RG-23/12/2014-29214)

 

Durdurma Nedenleri


BEŞİNCİ BÖLÜM

Kredinin Durdurulması ve Kesilmesi


Madde 15 — Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak tanıdığı durumlar nedeniyle stajına ara verdiği hallerde, bu durum Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere yapılan kredi ödemeleri durdurulur. Engelin kalkmasından sonra ödemelere kaldığı yerden devam edilir.

Kredinin Kesilme Nedenleri

MADDE 16 – (Değişik:RG-23/12/2014-29214)

Kredi almakta olan stajyerin, bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle adının staj listesinden silinmesi,   staja   başlama   anındaki   niteliklerini   yitirmesi,   kredi   isteminde   bulunurken   yaptığı başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması, Avukatlık Kanunu ve bu Kanun gereği çıkartılan yönetmelikler  ile  meslek kurallarında  gösterilen  esaslara  uyulmadığının tespiti,  verilen  görevlerin yerine getirilmemesi, kendisinin talep etmesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

Soruşturma Yapılması

Madde 17 — (Değişik:RG-22/10/2005-25974)

Türkiye Barolar Birliği, staj kredi birimi tarafından, stajyerin beyanlarının doğruluğu resmi kurumlar aracılığı ile soruşturulur.

Stajyerin kredi almasına engel bir durum ortaya çıktığında, bu engel kayıtlı olduğu baro tarafından soruşturulur.

Soruşturma  süresince  kredi  verilmesine  devam  olunur.  Soruşturma  sonucu  verilen  rapor Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere tebliğ edilir. Stajyer on gün içinde bu rapora karşı Türkiye Barolar Birliği’ne itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, soruşturma sonucuna ilişkin rapor ve varsa stajyerin itirazı incelenir. İnceleme sonucu verilen kredinin kesilmesi kararı kesindir.

(Değişik  dördüncü  fıkra:RG-23/12/2014-29214)  Kredinin  kesilmesine  ilişkin  karar  tarihinde

stajyerin kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan 30 gün sonra muaccel hale gelir.

Soruşturmada,  Avukatlık  Kanununun  soruşturma  yöntemine  ve  savunma  hakkına  ilişkin kuralları uygulanır.

Soruşturma sonucunda verilen raporda, kredi başvurusunun yapılması aşamasında yapılan beyanların aksi saptandığında stajyer hakkında disiplin kovuşturması açılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kredi Borcunun Tespiti, Ödenmesi veya Silinmesi

Kredi Borcunun Tespiti ve Bildirimi

Madde 18 - (Değişik:RG-12/2/2005-25725) Stajyere aylık olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri itibariyle stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Geri ödeme miktarı, muacceliyet tarihindeki borç


miktarına faiz ilave edilerek tespit edilir ve tespit edilen bu toplam borç miktarı stajyere ve kefillerine

bildirilir. Faiz oranı 31/12/2004 tarihine kadar % 30 bu tarihten sonra % 10’dur. (Değişik cümle:RG-

30/11/2010-27771) Faiz basit faiz olup, ödeme tarihine göre günlük faiz hesaplanır ve Yönetmeliğin

19 uncu maddesinde belirtilen süre içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez.

Kredi Borcunun Ödenmesi

Madde 19 — (Değişik:RG-22/10/2005-25974)

Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir. (Değişik cümle:RG-30/11/2010-27771) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç, muacceliyet tarihinden itibaren on iki aylık taksitle geri ödenir. Toplam borcun muacceliyet tarihinden önce tamamen geri ödenmesi durumunda herhangi bir faiz talep edilmez.

Kredi borcundan, kefiller de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Avukatlık  Kanununun  25  inci  maddesi  nedeniyle  uzatılan  staj  süreleri,  kredi  geri  ödeme başlangıç tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Stajyerin, staj sonrası avukatlık dışında başka bir mesleğe girmesi halinde, kredi borcunun tamamı avukatlık dışındaki mesleğe giriş tarihinde muaccel hale gelir, avukatlık mesleğine girmiş olanlara tanınan ödeme kolaylıkları başka mesleğe girmiş olanlara tanınmaz.

Aylık Taksitlerin Ödenmemesi

Madde 20 — (Değişik:RG-23/12/2014-29214)

Kredi borçlusunun, arka arkaya 3 ay borç taksitlerini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu borç muacceliyet tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

Kredi Borcunun Silinmesi

Madde 21 — (Değişik:RG-23/12/2014-29214)

Stajı sırasında veya geri ödeme süresi içinde vefat eden ya da çalışamayacak derecede sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından belgelenen borçluların ödenmeyen kredi borçları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kredilerden Arta Kalan Miktarın Kullanımı

Kredilerden Arta Kalan Miktar

Madde 22 — Pul bedellerinden, geri ödemelerden, bunların değerlendirilmesinden ve bağış gibi yollardan elde edilerek ve fonda toplanan paranın, dağıtılan krediden arta kalan miktarı avukatlık mesleğine destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için kullanılır.

Dağıtım Esasları

Madde 23 — Kredi ödemelerinden arta kalan miktarın belirlenebilmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından her yılın Ocak ayı sonunda bir önceki yılın kesin hesabı çıkarılır. Yeni dönem pul bedelinin ve olası kredi isteklisi stajyer sayısının da belirlenmesinden sonra arta kalacağı anlaşılan miktarın; %25’i Türkiye Barolar Birliği’nin hesabına, %30’u da Barolar arasında eşit olarak paylaştırılıp Baroların hesabına yatırılır. Kalan miktar, hesabı yapılan yıl sonu itibariyle Baro levhasında kayıtlı avukat sayısına oranlanarak Baroların hesabına yatırılır.

Kullanım Esasları

Madde 24 — Barolar, Staj Kredi Fonu’ndan aktarılan paranın kullanımında; levhalarına kayıtlı avukatların ve stajyerlerinin sosyal güvenlik, sağlık ve meslek içi eğitim sorunlarının çözümü için üretecekleri ve Türkiye Barolar Birliğine bildirecekleri projelerin gerçekleşmesine öncelik verirler.

Aktarılan miktarın ne şekilde kullanılacağı Baroların iç Yönetmeliklerinde belirlenir.

 

Tebligat Adresi


SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler


Madde 25 — Kredi alan veya kredi borçlusu sayılanlar ve müşterek ve müteselsil kefilleri, kredi başvurusunda tebligat adresi olarak bildirdikleri adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten bir hafta içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Geçici Madde 1 - Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği 10/5/2001 tarihinden itibaren tahsil  edilen  pul  bedellerinden  oluşacak  kaynaktaki  birikim,  stajyerlere  verilecek  toplam  kredi miktarını karşılamadığı süre içinde stajyerlere kredi dağıtımı yapılamaz.

Kredi dağıtımına 1/1/2002 tarihinden itibaren başlanır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde  27  —  Bu  Yönetmelik  hükümleri  Türkiye  Barolar  Birliği  Yönetim  Kurulu  tarafından

yürütülür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2022><<
Mayıs 2022
 PSÇPCCP
182526272829301
192345678
209101112131415
2116171819202122
2223242526272829
23303112345

22.05.2022
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.