Avukatlık Sınav Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği 
Avukatlık Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik; avukat adaylarının meslek kuralları bilgisi ile hukuk öğrenimi ve avukatlık stajı süresince öğrendikleri hukuk ilkelerini ve yürürlükteki hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliğini değerlendirmek amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak olan avukatlık sınavına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca çıkartılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava Gireceklerin Belirlenmesi

Sınava Girecekler

Madde 3- Avukatlık sınavına, stajını yaptığı Barodan staj bitim belgesi almış, ilan edilen sınav giriş ödentisini yatırmış ve Barosunca Türkiye Barolar Birliğine bildirilen listede ad ve soyadı ile diğer kimlik bilgileri yer alanlar girebilir.

Staj bitim belgesi alarak sınava girmek isteyen aday, bir dilekçe ile Barosuna başvurur. Başvuru dilekçesine adayın son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğrafı ile sınav ilanında duyurulan sınav giriş ödentisinin yatırıldığını belgeleyen banka dekontunun eklenmesi zorunludur.

Sınav başvurusunu alan Baro, adayın başvurusunu belgeleyen ve Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak belirlenen, fotoğraflı sınav başvuru belgesini düzenleyerek onaylar. Bu belgede; adayın kimlik bilgileri ile Baronun il kodu, stajyer sicil numarası ve belgenin verildiği yılın son iki rakamından oluşan aday başvuru numarası yer alır. Baro tek nüsha olarak düzenlediği bu belgeyi, sınava girecekleri belirleyen liste ekinde Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Baro, sınava gireceklerin listesini üç nüsha olarak düzenler ve onaylayarak iki nüshasını fotoğraflı başvuru belgeleri ile birlikte, ilan edilen en son sınav başvuru tarihini takip eden üç gün içinde, Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Bu listede yer almayan adaylar sınava kabul edilmez.

Türkiye Barolar Birliği, Barolardan gelen listelerde yer alan adayların isimlerini, avukatlık sınavına gireceklerin belirlenmesine esas olmak üzere, Baroların gönderdiği fotoğraflı başvuru belgeleri ile birlikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderir.

Sınava Girme Süresi

Madde 4- Avukatlık sınavına girme hakkını elde eden aday sınava girme hakkının tamamını, staj bitim belgesini aldığı tarihten başlamak üzere dört yıl içinde kullanmak zorundadır.

Adayın sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli bir mazeretinin bulunması ve bunun Türkiye Barolar Birliğince kabulü halinde engelli sayılan süre dört yıllık süreye ilave edilir.

Sınava Girebilme Sayısı

Madde 5- Sınava girecekler listesinde ad ve soyadı yer alan aday, 4 üncü maddede belirtilen süre içinde altı kez sınava girebilir. Bu süre içinde başarılı olamayan aday bir daha sınava alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav

Sınav Konularının Belirlenmesi

Madde 6- Avukatlık sınavında yer alacak konular ve bunların ağırlık puanları Türkiye Barolar Birliğince benimsenen ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile düzenlenecek protokolde belirlenir. Belirlenen konulara ilişkin sınav soruları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanır ve muhafaza edilir. Sınav başarı puanının değerlendirilmesinde Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları ile ilgili bölümün ağırlığı %30 un altında olamaz.

Sınavdan Beklenen Amacın Sınava Yansıması

Madde 7- Avukatlık sınavının amacı, stajyerin Meslek Kuralları bilgisi ile hukuk öğrenimi ve avukatlık stajı süresince öğrendiği hukuk ilkelerini ve yürürlükteki hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Sınavın bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için, Türkiye Barolar Birliği ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında düzenlenen protokolde sınav konu alanları ile başarı puanına etki oranları her sınav öncesinde gözden geçirilir ve belirlenen sınav konu alanları sınav ilanı ile birlikte duyurulur.

Sınav Başarı Puanı

Madde 8- Sınavda %70 ve üstünde başarı puanı elde edenler, sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavın Yapılışı

Sınav Tarihlerinin Belirlenmesi ve Duyurulması

Madde 9- Avukatlık sınavı yılda iki kez yapılır. Sınavın tarihi, yapılacağı yer, adayların başvuru şekli ve belirlenen sınav konu alanları Türkiye Barolar Birliği tarafından ilan edilir.

Sınav Giriş Belgesi

Madde 10- Sınava girme hakkı olduğu saptanarak Türkiye Barolar Birliğinin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderdiği listede yer alan adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, adayın hangi bina ve salonda sınava gireceğini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayın kimlik bilgileri ile sınav başvuru numarasının da yer aldığı bu sınava giriş belgesini, sınav tarihinden önce adayın adresine gönderir. Sınava giriş belgesi olmayan aday sınava alınmaz.

Sınav Giriş Ödentisi

Madde 11- Sınav giriş ödentisi Türkiye Barolar Birliği ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından birlikte kararlaştırılır ve sınav ilanında duyurulur.

Sınav giriş ödentisinin duyuruda belirtilen yere yatırıldığını, başvuru sırasında kanıtlayamayan adayların başvuruları Baro tarafından kabul edilmez. Aksi halde, Türkiye Barolar Birliğinin, bu nedenle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine ödemek zorunda kalabileceği sınav giriş ödentisinden Baro, Türkiye Barolar Birliğine karşı öncelikle sorumlu olur.

Sınav nedeniyle Türkiye Barolar Birliğince karşılanması gereken yukarıdaki fıkra dışındaki giderler, Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği hükümleri gereğince Türkiye Barolar Birliğine aktarılan paradan karşılanır.

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Madde 12- Avukatlık stajı sırasında uyulması zorunlu meslek ilke ve kuralları ve Yönetmelik hükümleri sınav aşamasında da aynen uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

Madde 13- Sınav sonuçları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve ayrıca sınava giren adayların adresine de postalanır. Türkiye Barolar Birliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kendisine bildirilen sınav sonuçlarını ilgili Barolara duyurur.

Sınav Başarı Belgesi

Madde 14- Sınavda %70 ve daha yukarı başarı puanı elde eden aday için Türkiye Barolar Birliği tarafından, Avukatlık Sınavı Başarı Belgesi düzenlenir ve adaya verilmek üzere ilgili Baroya gönderilir.

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.